Bots, in heden en verleden


deel 4: Stamboom van de Westerwoldse tak, versie 1.1


Leiden, 1 oktober 2000


INHOUDOPGAVE

GENERATIE O

terug

O. Wubbe Buttes, overl. tussen 1613 -1626, tr. Willemke N.N., overl. na 1626.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Buttes, geb. ca. 1600, volgt I.

Wubbo Buttes is eigenaar van de erve Buttes. Het is een van 10 oorspronkelijke boerenerven in buurtschap Veenhuizen, een zogenaamde randveenontginning, zie voor de ligging van genoemd percelen de plattegrond van Veenhuizen. Aan de vorm van de percelen is duidelijk te zien dat de verdeling heeft plaatsgevonden volgens het recht van opstrek. Vanaf de hoger gelegen zandrug, waarop de nederzetting is gelegen, werd het veengebied gaandeweg in stroken geschikt gemaakt voor de landbouw. Deze ontgonnen stroken werden werden tussen de grenssloten tussen de opstrekkende percelen steeds dieper het veen in verlengd, tot de grens van de marke werd bereikt. De grens van de marke van Veenhuizen is de grens tussen Groningen en Drente, waar nu Stadskanaal is gelegen.
Aanvangend met Wubbo Buttes is het bezit van deze erve in de loop van de tijd te volgen. De erve Buttes blijft niet onverdeeld, maar raakt in het bezit van meerdere eigenaren. In 1829 bij de invoering van het kadaster zijn de eigenaren, zie plattegrond:

 1. Jan Geerts Bots (VIi), eigenaar van het huis met huisnummer 1.
 2. Wubbe Wubbes Reupers, eigenaar van de grond waarop in 1807 in ieder geval een huis stond met het huisnummer 1a.
 3. Luiken Jans Luikens, eigenaar van het huis met het huisnummer 20.

GENERATIE I

terug

I. Albert Buttes, (zn. van 0), overl. na 1667, tr.(1) N.N. Geerts Meems, overl. vóór 1636, dr. van Geert Schultes Meems en Willemke N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Elske Alberts, overl. na 1668, tr. ca. 1658 Jan Geerts Huges, overl. rond 9.8.1680 (betaald voor uitvaart), zoon van Geert Geerts Huges en N.N. Johans Coets.

  Jan Geerts Huges is eigenerfde van de erve Huges (huisnummer 28) in Onstwedde.
  Uit een acte van 1664 blijkt dat er uit dit huwelijk 4 kinderen zijn, de namen van de kinderen zijn niet bekend.

 2. Willemke Alberts, geb. vóór 1636, volgt II*.
N.N. Geerts Meems is afkomstig van de erve Meems (huisnummer 8) in Veenhuizen, zie de plattegrond van Veenhuizen.

Albert Buttes, tr.(2) vóór 1639 Lamme Geerts Heijlcke, overl. na 1658, dr. van Geert Jans Heijlcke en Alcke N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Alver Alberts Buttes, geb. ca. 1640, volgt II.
 2. Wubbe Alberts, geb. ca. 1642, overl. na 29.6.1694.
Lamme Geerts Heijlcke is afkomstig van het Heijlcke (huisnummer 50) in Onstwedde.

GENERATIE II

terug

II*. Willemke Alberts, (dr. van I), geb. vóór 1636, overl. na 1692, tr. Albert Luickens Roepers, overl. tussen 1669 - 1676, zn. van Luicken Johans Roepers en N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Luicken Alberts Roepers, geb. ca. 1660, overl. ca. 16.10.1703, tr. ca. 1690, Geertien Jans ter Maers, geb. ca. 1665, overl. na 1706, dr. van Jan ter Maers en Jantien Hindricks.
Albert Luickens Roepers is eigenerfde op het Luickens (huisnummer 14) in Veenhuizen.

 

II. Alver Alberts Buttes, (zn. van I), geb. ca. 1640, overl. tussen 1670 en 1678, tr.(1) N.N. Schultes Meems, overl. ca. 1669, dr. van Schulte Meems en Wupcke N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Alvers Buttes, geb. ca. 1667, begr. Onstwedde 28.2.1733, tr (h.c. Onstwedde) 29.9.1694 Gretie Jansens, overl. na 1695.

  Volgens het huwelijkscontract brengt Albert Alvers Buttes in zijn huis, hof en vaderlijke erfenis gelegen te Veenhuizen, alsmede de moederlijke goederen bij zijn zalige vader in diens erfplaats gebracht. De bruidegom moet zijn broers Hiske Alvers en Geert Alvers uitboedelen met elk 150 Ca. gld.  De bruid brengt diverse goederen in en moet de kinderen van haar vorige echtgenoot, Jan Hindriks, tot 16 jaar onderhouden. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, of zijn geen kinderen tot volwassenheid gekomen. Tussen 1697 en 1699 moet Albert Alvers het Buttes verkocht hebben aan Wubbo Jans, zoals blijkt uit de naerkoop die zijn halfbroer Geert Alvers Buttes instelde op 28 december 1699. Naerkoop was het recht van de familie van de verkoper om het verkoechte onroerende goed te kopen voor dezelfde prijs als de koper het had gekocht. Op 1 mei 1700 kwam op deze wijze erve Buttes in bezit van Geert Alvers.

N.N. Schulte Meems is afkomstig van het Meems (huisnummer 8) in Veenhuizen, zie de plattegrond.

Alver Alberts Buttes, tr.(2) ca. 1669 Lamme Hiskes, betaald voor graf Onstwedde 28.11.1715.
Uit dit huwelijk:

 1. Geert Alvers Buttes, geb. na 1670, volgt III.
 2. Hiske Alvers, geb. na 1670, tr. Winschoten 18.10.1691 Geertien Nannes, afkomstig van Noordbroek.

GENERATIE III

terug

III. Geert Alvers Buttes, (zn. van II), geb. na 1670, begr. Onstwedde 11.11.1719, tr.kerk(ned.herv.) Vlagtwedde 4.6.1699 Trijntje Jans, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 3.2.1678, begr. Onstwedde 5.3.1749, dr. van Jan Harms en Gepke Alberts.
Uit dit huwelijk:
 1. Lamme Geerts Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.7.1700, volgt IVa.
 2. Gepke Geerts Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.4.1702, volgt IVb.
 3. Albertien Geerts Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 3.6.1704, volgt IVc.
 4. Alver Geerts Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 23.1.1707, overl vóór 23.11.1720.
 5. Jan Geerts Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 14.4.1709, volgt IVd.
 6. Hiske Geerts Buttes, geb. tussen 1711 en 1719, volgt IVe.
 7. Elske Geerts Buttes, geb. tussen 1711 en 1719, volgt IVf.
 8. Antje Geerts Buttes, geb. tussen 1711 en 1719, volgt IVg.

Op 3.6.1699 maken Geert Alvers Buttes en Trijntje Jans een huwelijkscontract op. Hierin wordt verklaard dat Gepke Alberts haar schoonzoon opneemt in haar behuizing het Eemsingh te Vlagtwedde, dat zij meijerwijze bewoont. Lang hebben zij niet gewoond op het Eemsingh, want op 28.12.1699 verkrijgt Geert Alvers Buttes door middel van naarkoop de erve Buttes in bezit.
Op 23.11.1720 wordt er door Trientje Jans, weduwe van Geert Alvers Buttes een acte opgemaakt, waarin zij verklaart dat "de plaetse waer haer kinderen zijn geboren niet in staet kan worden gehouden door de veelheid van haeren pupillen, sijnde 7 in getal en de kleinheit van de plaetse, sijnde maer 1200 Car. gld. weerdig". Het recht van de erfhouder wordt daarom overgedragen van de oudste zoon, Jan Buts, aan de oudste dochter Lamme Buts, omdat Jan nog maar 11 jaar oud is. Aan Jan zal worden uitgekeerd als hij gaat trouwen 250 Car. gld.. De andere kinderen krijgen elk 150 Car. gld..


GENERATIE IV

terug

IVa. Lamme Geerts Buttes, (dr. van III), ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.7.1700, begr. Onstwedde 27.12.1776, tr.(1)(datum huwelijkscontract 14.2.1722) Wubbe Jans Hiddes, zn. van Jan Hiddes en Wilt Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilt Wubbes Hiddes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 28.11.1723.
Wubbe Jans Hiddes is afkomstig van het Hiddes (huisnummer 11) in Veenhuizen, zie de plattegrond. Zijn broer Jacob Jan Hiddes wordt hiervan de erfgenaam en waarvan Wubbe Jans Hiddes bij het huwelijkscontract op 29.8.1710 wordt uitgeboedeld.

Lamme Geerts Buttes, tr.kerk(ned.herv.)(2) 15.4.1728 Hindrik Hiskes, geb. in 1692, overl. tussen 1750 en 1757, zn. van Hiske Jans en Aaltje Nanning.
Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Hindriks Buttes, geb. tussen 1724 en 1736, volgt Va.
 2. Trijntje Hindriks Buttes, geb. tussen 1724 en 1736, volgt Vb.
 3. Geert Hindriks Bots Buttes, geb. tussen 1724 en 1736, volgt Vc.
 4. Albertje Hindriks, ged.(ned.herv.) Onstwedde 26.8.1736, begr. Onstwedde 14.11.1737.
 5. Hindrik Hindriks, ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.9.1738, begr. Onstwedde 23.3.1739.
 6. Hiske Hindriks Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 17.11.1743, volgt Vd.
Hindrik Hiskes is afkomstig van het Hiskes te Veenhuizen (huisnummer 3 en 4), zie de plattegrond.
Hoewel in 1720 Lamme Geerts Buttes erfgenaam wordt van het Buttes, blijkt dat in 1747 Jan Geerts Bots en Hindrik Bots (de echtgenote van Lamme Geerts Buttes) beiden worden aangeslagen voor bezetting tot de kerk van Onstwedde. Vóór deze datum moet Jan Geerts Buttes een deel van het Buttes hebben gekocht. Lamme Geerts Buttes neemt haar intrek in het huis in Veenhuizen dat in 1807 het huisnummer 20 heeft, zie de plattegrond.

   

IVb. Gepke Geerts Buttes, (dr. van III), ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.4.1702, tr.(datum huwelijkscontract) 4.4.1725 Albert Lefferts, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 15.3.1696, overl. voor 1750, zn. van Leffert Alberts en Jantien Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Alberts, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 22.5.1727.
 2. Derck Alberts, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 14.5.1730.
 3. Leffert Alberts, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 6.3.1733.
 4. Trijntien Alberts, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 29.5.1735.
 5. Jantje Alberts, geb. ca. 1737.

 

IVc. Albertien Geerts Buttes, (dr. van III), ged.(ned.herv.) Onstwedde 3.6.1704, begr. Onstwedde 18.7.1743, tr. vóór 1725 Wijchert Menses, geb. Onstwedde ca. 1700, begr. Ter Apel 20.2.1764, zn. van Mense Jans en Hindrikje.
Uit dit huwelijk:
 1. Mense Wijcherts, geb. tussen 1722 en 1736, tr.kerk(ned.herv.)(1) Ter Apel 1.5.1757 Anneke Jans, geb. Ter Apel ca. 1732, begr. Ter Apel 7.4.1758, dr. van Jan Adolfs en Trijntje Jans.
  Mense Eijcherts, tr.kerk(ned.herv.)(2) Ter Apel 11.11.1759 Grietje Harms, geb. Ter Apel ca. 1734, begr. Ter Apel 9.8.1760.
  Mense Wijcherts, tr.kerk(ned.herv.)(3) Ter Apel 7.6.1761 Alke Harms, ged.(ned.herv.) Ter Apel 7.2.1740, begr. Ter Apel 19.11.1805, dr. van Harm Lubberts en Jantien Albers.
 2. Trijntje Wijcherts, geb. tussen 1722 en 1736, overl. Onstwedde 31.10.1806, tr. Onstwedde 2.5.1751 Joest Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 23.5.1721, begr. Onsstwedde 13.5.1795, zn. van Jan Joesten en Trijntje.
 3. Hindrikjen Wicherts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 26.8.1736, tr.kerk(ned.herv.) Sellingen 24.10.1773 Jan Eijlders.
 4. Geert Wijcherts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 10.4.1740.
 5. Willemtjen Wijcherts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 27.6.1743, begr. Onstwedde 27.1.1791, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 21.3.1771 Jan Hindriks Smit, ged. Onstwedde 14.12.1749, smid, overl. tussen 1796 en 1810, zn. van Hindrick Jans Smit en Hille Jans.

 

IVd. Jan Geerts Buttes, (zn. van III), ged.(ned.herv.) Onstwedde 14.4.1709, begr. Onstwedde  30.1.1777, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 9.5.1734 Elske Jans, ged. (ned.herv.) Onstwedde 19.10.1710, begr. Onstwedde 28.10.1771, dr. van Jan Smit en Aaltje Zeverijns.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 14.8.1735, overl vóór 1738.
 2. Geert Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.1.1738, begr. Onstwedde 2.5.1738.
 3. Geert Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 17.1.1740, overl. vóór 1743.
 4. Geert Jans Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.7.1743, volgt Ve.
 5. Trijntje Jans Buttes, geb. ca. 1744, volgt Vf.
 6. Jan Jans Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.3.1749, volgt Vg.
Hoewel in 1720 Lamme Geerts Buttes erfgenaam wordt van het Buttes, blijkt dat in 1747 Jan Geerts Bots en Hindrik Bots (de echtenoot van Lamme Geerst Buttes) beiden worden aangeslagen voor bezetting tot de kerk van Onstwedde. Vóór deze datum moet Jan Geerts Buttes een deel van het Buttes hebben gekocht. Jan Geerts Buttes neemt zijn intrek in het huis met het huisnummer 1, zie de plattegrond van Veenhuizen.
Op 10.5.1771 verkopen de erfgesetene van Veenhuizen, waaronder Jan Bots, aan de stad Groningen een strook grond van 104 roeden breed. Deze strook grond lag langs de grens met Drenthe en had de stad Groningen nodig voor de aanleg van het Stadskanaal.

 

IVe. Hiske Geerts Buttes, (zn van III), geb. na 1710, begr. Onstwedde 2.12.1776, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 9.4.1747 Woltje Reints Mennersingh, ged. (ned.herv.) Onstwedde 8.1727 (op 17.8.1727 komt Wupke Hansen Luickens uit de kraam), begr. Onstwedde 3.9.1769, dr. van Reint Hiskes Mennersingh en Wupke Hansen Luickens.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N., begr. Onstwedde 6.3.1749.
 2. N.N., begr. Onstwedde 4.3.1750.
 3. Reint Hiskes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 6.6.1751.
 4. Geert Hiskes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 16.12.1753, begr. Onstwedde 17.11.1760.
 5. Wupke Hiskes Mennersingh, ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.4.1756, volgt Vh.
 6. Reint Hiskes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 6.8.1758, begr. Onstwedde 22.2.1764.
 7. Trijntje Hiskes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.12.1761, begr. Onstwedde 19.9.1764.
 8. Albert Hiskes Buttes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 6.2.1763, overl. Roswinkel 4.5.1842, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 26.4.1804 Harmke Lukens, overl. Onstwedde 8.1824, dr. van Luiken Jans en Wupke Tammes.
 9. Reint Hiskes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 12.10.1766, begr. Onstwedde 20.12.1770.
 10. Wilt Hiskes, ged.(ned.herv.) Wedde 15.2.1767.
 11. Wilt Hiskes, ged.(ned.herv.) Wedde 7.2.1768.

Hiske Geerts trouwt in op het huis dat van ouds bij de erve Mennersingh in Onstwedde (huisnummer 21) behoort. Hiske Geerts gaat dan ook de naam Mennersingh voeren. Op 9.1.1775 verkoopt Hiske Geerts Mennersingh zijn behuizing en tuin. Hierbij is geconditioneerd dat de verkoper tot mei 1777 het verkochte zal mogen blijven bewonen en gebruiken zonder huur te betalen. Daarna mag hij nog 4 jaar de kamer voor zijn gebruik bewonen, doch zonder gebruik van de tuin. Voor dat deze periode verstreken is, is Hiske Geerts reeds overleden. Financiëel gaat het Hiske Hindriks en Woltje Reints Mennersingh niet voor de wind. Regelmatig verkopen zij stukken tuingrond en ook lenen zij regelmatig geld van de diaconie van Onstwedde.

 

IVf. Elske Geerts Buttes, (dr. van III), geb. tussen 1711 en 1719, begr. Onstwedde 14.4.1786, tr. kerk (ned. herv.) 9.5.1734 Geert Geert Meeuws, geb. ca. 1710, smid, begr. Onstwedde 17.8.1792.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Geerts Meeuws, ged.(ned.herv.) Onstwedde 1.9.1738, overl. vóór 1775, tr. Onstwedde 2.5.1762 Harmke Jans Snijder.
 2. Trijntje Geerts Meeuws, ged.(ned.herv.) Onstwedde 19.7.1744, overl. tussen 1803 en 1815, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 7.12.1803 Berend Engels Eding, geb. ca. 1743, overl. Onstwedde 29.5.1815, zn. van Enegel Frericks Eding en Gepke Klasens Aising.
 3. Meeuws Geerts Meeuws, ged.(ned.herv.) Onstwedde .10.1748, tr.kerk(ned.herv.) Nieuwe Pekela 24.4.1774 Sara Meerts, geb. Ieper (België) ca. 1741, dr. van Johannes Philippus Meerts en Christina Smits.
Geert Geerts Meeuws is eigenaar van het Speulmans-, of Borgemeestershuis (huisnummer 6) in Onstwedde.

 

IVg. Antje Geerts Buttes, (dr. van III), geb. tussen 1711 en 1719, begr. Onstwedde 18.9.1778, tr.(kerk)(ned. herv.) Onstwedde 13.5.1736 Hindrik Jans Hiddes, ged. Onstwedde 12.4.1696, overl. tussen 1753 en 1771, zn. van Jan Hiskes en Wilt Jacobs Hiddes.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijnke Hindriks Hiddes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.10.1737, begr. Onstwedde 12.4.1739.
 2. Wilt Hindriks Hiddes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 14.2.1740, overl. Onstwedde 20.1.1824, tr.kerk(ned.herv.) 31.5.1762 Onstwedde Willem Boelems Heijes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 18.10.1722, overl. tussen 1779 en 1793, zn. van Boelman Willems Heijes en Willemtje Harms Bruiningh.
 3. Jan Hindriks Hiddes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 14.1.1752, overl. Onstwedde 18.8.1814, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 6.4.1781 Rixte Hannes Luiring, geb.ged.(ned.herv.) Vlagtwedde  17/21.11.1756, overl. Onstwedde 10.11.1839, dr. van Hanne Harms Luiring en Hadewijch Gerardus Heeres.
Hindrik Jans Hiddes is de eigenaar van het Hiddes (huisnummer 11) in Veenhuizen, zie de plattegrond.

GENERATIE V

terug

Va. Aaltje Hindriks Buttes (dr. van IVa), geb. tussen 1724 en 1736, tr.kerk (ned.herv.) Blijham 22.10.1752 Jan Andries, ged. (ned.herv.) Vlagtwedde 14.8.1718, zn. van Andries Jans en Hindrikien Arents.
Uit dit huwelijk:
 1. Lammegijn Jans, ged.(ned.herv.) Blijham 2.11.1754.

 

Vb. Trijntje Hindriks Buttes, (dr. van IVa), geb. tussen 1724 en 1736, begr. Onstwedde 27.4.1803. tr.(kerk) (ned. herv.) Onstwedde 3.6.1754 Jan Jans Harberts, begr. Onstwedde 2.7.1802.
Uit dit huwelijk:
 1. Hindrik Jans Bots, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 12.10.1754, volgt VIa*.
 2. Lammigjen Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 28.11.1756, overl. Onstwedde 1.3.1827, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 28.4.1782 Wubbe Meinderts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 11.1.1744, overl. Onstwedde 7.8.1809, zn. van Meindert Wubbes en Grietje Jans.
 3. Janna Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 20.4.1759, overl. vóór 21.6.1803.
 4. Jan Jans Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.12.1761, volgt VIa**.
 5. Geert Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 16.12.1764.
 6. Albert Jans, ged.(ned.herv.) Wedde 20.10.1768, tr.kerk(ned.herv) Beerta 7.3.1802 Engeltje Harms, geb./ged. Blijham 10/13.2.1780, overl. Nieuw Beerta 15.9.1808, dr. van Harm indriks en Jantje Roelfs.
 7. Willem Jans Harberts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.1.1771, overl. Onstwedde tussen 1804-1805. 
 8. Hiske Jans Harberts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 1777, arbeider, overl. Vlagtwedde 6.6.1846, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 8.4.1802 Aaltien Berents Katuin, ged. Vlagtwedde 28.11.1773, overl. 3.8.1849, dr. van Berent Wessels Katuin en Geesje Derks Wensing.

Jan Jans Harberts koopt op 5.3.1759 van Jan Harberts Jolingh te Veele "seeckere behuisinghe, tuin en hof tot an de dwarssloot achter gemelde behuisinge te Veenhuisen" (het huis met het huisnummer 1a), zie de plattegrond. Op 21.6.1803 dragen bij de scheiding van de vaderlijke en moederlijke boedel de kinderen van Jan Jans Harberts en Trijntje Hindriks de bezittingen te Veenhuizen over aan hun broer Willem (Vb7). Willem Jans overlijdt in 1804/1805 ongehuwd. Zijn broers en zussen verkopen de bezittingen (o.a het huis met het huisnummer 1a) op 5 april 1805 aan Jan Geerts Bots en Berend Oolders. Op 3 juli 1805 verkoopt Berend Oolders zijn deel aan Jan Geerts Bots. Hiermee is de grond met daarop het huis met het huisnummer 1a, die door Alver Alberts Buttes of zijn weduwe zijn verkocht, weer tijdelijk terug bij het Buttes. Tijdelijk, want in 1829, bij de invoering van het kadaster, zijn de percelen, kadastraal bekend met de nummers 624, en 625, in bezit van Wubbe Wubbes Reupers, die het tussen 1810 en 1829 gekocht moet hebben. Het huis met het huisnummer 1a, die in 1805 nog op het kadastrale perceel 625 stond is in 1829, bij de invoering van het kadaster, verdwenen, want het perceel staat te boek als weiland.
Hiske Jans Harbers, gehuwd in 1802 met Aaltje Berents Katuin, koopt op 29 april 1806 het huisnummer 74 te Vlagtwedde van de kinderen en erfgenamen van Alvert Wessels Katuin en Hillegien Alberts bij de Weg (zie Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829. Het kerspel Vlagtwedde, deel 1, Het dorp Vlagtwedde).

Hindrik Jans en Jan Jans, resp. Vb1 en Vb4, gaan de achternaam Bots voeren. Hun nageslacht wordt daarom verder uitgewerkt in deze stamboom.

 

Vc. Geert Hindriks Bots, (zn. van IVa), geb. tussen 1724 en 1736, landbouwer, overl. Onstwedde 20.7.1818, tr. Fennechien Engels Edingh, dr. van Engel Edingh en Gepke Aysingh.
Uit dit huwelijk:
 1. Gepke Geerts Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 12.5.1765, volgt VIa.
 2. Hindrik Geerts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 28.12.1766.
 3. Hindrik Geerts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 10.12.1769.
 4. Lammegijn Geerts Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 17.5.1772, volgt VIb.

Op 8.12.1766 compareert Lamme Geerts, weduwe van Hindrik Hiskes, te Veenhuizen, voogdes over haar minderjarige zoon Hiske Hindriks ter eenre zijde en haar kinderen Geert Hindriks Buts, Aaltje Hindriks Buts echtgenote van Jan Andries en Trijntje Hindriks Buts echtgenote van Jan Jans en Hiske Hindriks ter andere zijde, om de afboedeling van de ouderlijke goederen te regelen. Geert Hindriks Buts zal als oudste zoon in het bezit blijven van de gehele ouderlijke boedel, bestaande uit een behuizing en landerijen te Veenhuizen (huisnummer 20), zie de plattegrond. Genoemde Geert Hindriks Buts moet aan zijn broeder en zusters elk 620 Car.gld. betalen.
Op 10.5.1771 verkopen de erfgesetene van Veenhuizen, waaronder Geert Hindriks Bots, aan de stad Groningen een strook grond van 104 roeden breed. Deze strook grond lag langs de grens met Drenthe en had de stad Groningen nodig voor de aanleg van het Stadskanaal.

 

Vd. Hiske Hindriks Bots, (zn. van IVa), ged.(ned.herv.) Onstwedde 17.11.1743, landbouwer, overl. Onstwedde 19.8.1808, tr.kerk(1)(ned.herv.) Onstwedde 15.10.1767 Talle Hensems, ged.(ned.herv.) Onstwedde 1.9.1740, begr. Onstwedde 30.5.1771, dr. van Hensem Hensems Olers en Wendel Jans ter Horst.
Uit dit huwelijk:
 1. Lammegijn Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.11.1768, volgt VIc.
Talle Hensums is in het bezit van het Hensums (huisnummer 7) in Veenhuizen, zie de plattegrond. Hiske Hindriks trekt bij haar in.
Op 10.5.1771 verkopen de erfgesetene van Veenhuizen, waaronder Hiske Hindriks Bots, aan de stad Groningen een strook grond van 104 roeden breed. Deze strook grond lag langs de grens met Drenthe en had de stad Groningen nodig voor de aanleg van het Stadskanaal. Hiske Hindriks Bots vertegenwoordigt bij deze verkoop zijn vrouw Talle Hensums, als erfgesetene van het Hensums.

Hiske Hindriks Bots, tr.kerk(ned.herv.)(2) Onstwedde 30.4.1780 Grietien Alberts, ged.(ned.herv.) 22.9.1754, begr. Onstwedde 23.4.1790, dr. van Albert Everts en Wilt Geerts.
Uit dit huwelijk:

 1. Wiltien Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 6.5.1781, volgt VId.
 2. Hindertien Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 19.3.1784, volgt VId*.
 3. Hindrik Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 28.12.1786, volgt VIe.
 4. Albert Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.3.1789, volgt VIf.

Hiske Hindriks Bots, tr.kerk(ned.herv.)(3) Onstwedde 12.6.1791 Willemtijn Hindriks, ged.(ned.herv.) Onstwedde 5.5.1750, arbeiderse, overl. Onstwedde 25.5.1834, dr. van Hindrik Lefferts en Fenne Jans.
Uit dit huwelijk:

 1. Fennegijn Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 26.12.1792, volgt VIg.
 2. Hindertje Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 9.1.1797, volgt VIh.

 

Ve. Geert Jans Bots, (zn. van IVd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.7.1743, begr. Onstwedde 11.9.1795, tr.kerk (ned.herv.) Onstwedde 17.5.1767 Zwaantijn Engels Edingh, ged.(ned.herv.) Onstwedde 18.3.1742, overl. Onstwedde 23.7.1808, dr. van Engel Frericks Edingh en Gepke Aysingh.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Geerts Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 22.4.1770, volgt VIi.
 2. Engel Geerts Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 19.12.1773, volgt VIj.
 3. Geert Geerts Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.5.1777, volgt VIk.
Op 30.5.1768 wordt er een scheiding en deling gemaakt van de boedel van Jan Geerts Bots en Elsje Jans te Veenhuizen. De oudste zoon Geert Jans Bots erft de bezittingen te Veenhuizen, o.a. het Buttes (huisnummer 1), zie de plattegrond.

 

Vf. Trijntje Jans Bots, (dr. van IVd),geb. ca. 1744, overl. Onstwedde 18.2.1829, tr.kerk (ned.herv.) Onstwedde 2.6.1767 Harm Meemes, ged.(ned.herv.) Onstwedde 8.8.1740, landgebruiker, overl. Onstwedde 9.2.1819, zn. van Meme Harms en Anke Harms.
Uit dit huwelijk:
 1. Elzijn Harms, ged.(ned.herv.) Wedde 7.2.1768, overl. vóór 24.9.1769.
 2. Elsijn Harms, ged.(ned.herv.) Onstwedde 24.9.1769, begr. Onstwedde 29.8.1785.
 3. Meme Harms, ged.(ned.herv.) Onstwedde 18.4.1773, rosmolenaar, overl. Onstwedde 18.3.1831, tr.(burg.stand) Onstwedde 2.6.1818 Aaltien Jans Gelms, ged.(ned.herv.) Onstwedde 5.10.1794, overl. Odoorn 25-6-1877, dr. van Jan Harms Gelms en Wendelke Hensems Oolders.
 4. Jan Harms, ged.(ned.herv.) Onstwedde 28.9.1776, begr. Onstwedde 25-2-1777.
 5. Anna Harms, ged.(ned.herv.) Onstwedde 8.2.1778, begr. Onstwedde 22-2-1792.
 6. Janna Harms, ged.(ned.herv.) Onstwedde 1.12.1780, overl. Onstwedde 9.4.1818, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 18-6-1802 Aike Hiskes Hilverts, ged.(ned. herv.) Onstwedde 19.7.1772, landbouwer, overl. Onstwedde 6.3.1836, zn. van Hiske Aijckes Naningh en Trijntje Abels Migchels .
Harm Meemes is de eigenaar van de roskorenmolen (huisnummer 110) in Onstwedde.

 

Vg. Jan Jans Bots, (zn. van IVd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.3.1749, smid, landbouwer, begr. Onstwedde 6.1.1800, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 29.4.1781 Jantje Joostens, ged.(ned.herv.) Onstwedde 5.3.1756, landbouwerse, overl. Onstwedde 1.12.1828, dr. van Joest Jans en Trijntje Wijcherts.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 26.6.1782, begraven Onstwedde 3.8.1785.
 2. Trientien Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.8.1784, begraven Onstwedde 24.3.1792.
 3. Elsien Jans Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.6.1790, volgt VIk*.
 4. Trijntijn Jans, ged.(ned.herv.) Onstwedde 10.1.1794, begraven Onstwedde 11.1.1800.
 5. Jan Jans Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 22.5.1799, volgt VIl.
Op 7.2.1785 verkoopt Jan Hindriks Smit (IVc8) in Onstwedde een huis en schuur (huisnummer 23) met tuin daarachter en een tuin over de boereweg aan Jan Jans Bots.

 

Vh. Wupke Hiskes Mennersingh, (dr. van IVe), ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.4.1756, overl. Roswinkel 2.6.1817, tr.kerk(ned.herv.) Sellingen 23.4.1780 Berend Peters Wegman, ged.(ned.herv.) Wedde 11.6.1749, kleermaker, overl. Vlagtwedde 1.3.1826, zn. van Peter Berends en Janna Derks.
Uit dit huwelijk:
 1. Woltke Berends Wegman, geb. Sellingen 10.12.1780, overl. Emmen 10.2.1851, tr.(1) Jan Alberts Boelen tr.kerk (ned.herv.) Roswinkel 20.2.1807, ged. (ned.herv.) Roswinkel 29.12.1754, overl/begr. Roswinkel 12/18.4.1811, zn. van Albert Lammerts en Geertjen Boelen.
  Woltke Berends Wegman, tr.(burg.stand)(2) Bourtange 11.12.1815 Jacob Leusing, ged.(ned.herv.) Groningen 27.1.1786, schoenmaker, overl. Emmen 31.5.1863, zn. van Tjakien Leusing.
 2. Peter Berends Wegman, ged.(ned.herv.) Sellingen 2.1.1785, boerenknecht, arbeider, tr.(burg.stand)(1) Vlagtwedde Geertruid Harms Sanders, ged. Vlagtwedde 4.3.1792, dienstmaagd, overl. Vlagtwedde 9.5.1822, dr. van Harm Geerts Sanders en Janna Alberts Smit.
  Peter Berends Wegman, tr.(burg.stand)(2) Vlagtwedde 28.12.1822 Engeltje Harms Wannemaker, ged. Vlagtwedde 14.1.1798, dienstmaagd, overl. Wedde 11.1.1879, dr. van Harm Hindriks Wannemaker en Aaltje Jans.
 3. Hiske Berends Wegman, ged.(ned.herv.) Sellingen 15.10.1787.

GENERATIE VI

terug

VIa*. Hindrik Jans Bots, (zn. van Vb), ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 12.10.1754, overl. Beerta 5.4.1838, tr.kerk(ned.herv.) Beerta 7.5.1786 Aaltje Jans Baan, ged.(ned.herv.) Winschoten 13.8.1747, overl. Beerta 8.2.1833 , dr. van Jan Jacobs en Trientie Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hindriks, ged.(ned.herv.) Beerta 5.8.1787.
 2. Janna Hindriks Bots, ged.(ned.herv.) Beerta 16.10.1791, volgt VIIa*
Bij de invoering van de Burgerlijke Stand neemt Hindrik Jans de achternaam Bots aan.

 

VIa**. Jan Jans Bots (zn. van Vb), ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 13.12.1761, begr. Beerta 6.2.1797, tr.kerk (ned.herv.)(1) Beerta 27.4.1788 Trijntje Hindriks, ged.(ned.herv.) Beerta 17.1.1768, begr. Beerta 9.5.1789 , dr. van Hindrik Schinkel en Metje Tammes.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Jans Bots, ged.(ned.herv.) Beerta 10.5.1789, volgt VIIa**.

Jan Jans Bots, tr.kerk (ned.herv.)(2) Beerta 23.10.1791 Trijntje Christiaans, ged. Finsterwolde 2.3.1759, overl. Beerta 10.12.1829, dr. van Christiaan Kaspers en Geeske Everts. Uit dit huwelijk:

 1. Geesijn Jans Bots, ged.(ned.herv.) Beerta 4.4.1793, overl na 1817.
 2. Jan Jans Bots, ged. Beerta 23.8.1795, boerenknecht, overl. Beerta 16.8.1814.
Bij de invoering van de Burgerlijke Stand wordt de achternaam Bots aangenomen.

 

VIa. Gepke Geerts Bots, (dr van Vc), ged.(ned.herv.) Onstwedde 12.5.1765, landbouweresse, overl. Aduard 25.2.1816, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 13.12.1789 Berend Geerts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 17.7.1768, landbouwer, overl. Aduard 30.10.1815 (ingeschreven in de overlijdensacte met de achternaam Bots), zn. van Geert Migchels en Janna Berends.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Berends Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 20.4.1790, volgt VIIa.
 2. Geert Berends Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 27.3.1792, volgt VIIb.
 3. Hindrik Berends Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 1.10.1794, volgt VIIc.
 4. Jan Berends Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.4.1797, volgt VIId.
 5. Fennegien Berends Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.3.1801, volgt VIId*.
 6. Migchel Berends Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.5.1801, volgt VIIe.
 7. Engel Berends Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 9.1.1807, soldaat, overl. Maastricht 9.1.1831.

In 1814 verkopen Gepke Geerts Bots en haar man Berend Geerts via een openbare verkoping hun huis met hof (huisnummer 20), appelhof, de zogenaamde voortuin, achtertuin en bouwland te Veenhuizen (huisnummer 20) en vertrekken naar Aduard. Voor de ligging van het huis, zie de plattegrond. De reden van de verhuizing is niet duidelijk.

 

VIb. Lammegijn Geerts Bots, (dr. van Vc), ged.(ned.herv.) Onstwedde 17.5.1772, arbeiderse, overl. Onstwedde 7.5.1832, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 30.10.1795 Hindrik Jans Bolder, ged.(ned.herv.) Sellingen 23.2.1772, arbeider, overl. Onstwedde 12.12.1827, zn. van Jan Harms Bolder en Aaltje Egberts.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Hindriks Bolder, ged.(ned.herv.) Onstwedde 18.2.1797.
 2. Fennegijn Hindriks Bolder, ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.10.1799, overl. Onstwedde 31.7.1861, tr.(burg.stand) Onstwedde 13.4.1822 Roelof Jurriens Vos, ged.(ned.herv.) Roswinkel 28.1.1787, boerenknecht, overl. Onstwedde 13.8.1867, zn. van Jurrien Jurriens en Zwaantijn Hindriks.
 3. Aaltien Hindriks Bolder, ged.(ned.herv.) Onstwedde 11.10.1802.
Lammegijn Geerts Bots erft van haar oom Berend Engels Edingh, overl. 29.5.1815 te Smeerling, volgens testamentaire dispositie, het huis met tuin te Onstwedde (huisnummer 6). Berend Engels Edingh is gehuwd geweest met Trijntje Geerts Meeuws (IVf), die dit huis na 1801, na het overlijden van Geert Geerts Borgmeester, verkregen heeft. Op 18 februari 1830 verkopen Lammegijn Geerts Bots en Fennechien Hindriks Bolder dit bezit.

 

VIc. Lammegijn Hiskes Bots, (dr. van Vd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.11.1768, overl. Onstwedde 19.2.1849, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 25.4.1790 Harm Menses Henssems, ged.(ned.herv.) Ter Apel 1.2.1767, landbouwer, overl. Onstwedde 13.2.1836, zn. van Mense Wijcherts en Alke Harms.
Uit dit huwelijk:
 1. Tallegien Harms Henssems, ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.8.1794, landbouwster, overl. Onstwedde 12.3.1876, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 23.4.1813 Geerd Roelfs Bruggers, ged.(ned.herv.) Sellingen 1.1.1790, landbouwer, overl. Onstwedde 17.5.1856, zn. van Roelf Luikens Bruggers en Antje Geerds.
Lammegijn Hiskes Bots erft van haar moeder het Hensums (huisnummer 7) in Veenhuizen. Voor de ligging van het huis, zie de plattegrond.

 

VId. Wiltien Hiskes Bots, (dr. van Vd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 6.5.1781, landbouweresse, overl. Onstwedde 2.8.1838, tr.kerk (ned.herv.) Onstwedde 30.4.1802 Hindrik Jans Smid, ged.(ned.herv.) Onstwedde 21.5.1775, overl. Onstwedde 26.3.1858, zn. van Jan Hindriks en Willemtjen Wijcherts.
Uit dit huwelijk:
 1. Wije Hindriks Smid, ged.(ned.herv.) Onstwedde 20.2.1803.
 2. Jan Hindriks Smid, ged.(ned.herv.) Onstwedde 18.5.1804.
 3. Jan Hindriks Smid, ged.(ned.herv.) Onstwedde 1.3.1807, overl. Onstwedde 13.5.1834.
 4. Hiske Hindriks Smid, ged.(ned.herv.) Onstwedde 8.12.1809, landbouwer, overl. 1.8.1889, tr. (burg.stand) Onstwedde 4.12.1840 Wendelke Reints Reints, geb. Onstwedde 28.11.1814, overl. Onstwedde 12.8.1890, dr. van Reint Geerts Reints en Wubke Scholtes.
Bij de invoering van het kadaster in 1829 woont Hindrik Jans Smid in het huis nr. 19/20 te Onstwedde.

 

VId*. Hindertien Hiskes Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 19.3.1784, (dr. van Vd) overl. Onstwedde 17.12.1851, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 17.7.1807 Hindrik Hilverts Waarsing, ged.(ned.herv.) Sellingen 4.3.1774, landbouwer, overl. Onstwedde 25.12.1834, zn. van Hilvert Els en Grietje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
 1. Hilvert Waarsing, geb./ged.(ned.herv.) Sellingen 10/20.12.1807, arbeider, overl. Onstwedde 11.7.1882, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 14.11.1834 Janna Wubbes Ots, geb. Onstwedde 7.2.1812, overl. Onstwedde 2.4.1848, dr. van Wubbe Berends Ots en Alke Berends Henssems.
  Hilvert Waarsing, tr.(burg.stand)(2) Onstwedde 27.5.1854 Elsien Buisman, geb. Vlagtwedde 20.12.1825, overl. Onstwedde 15.9.1889, dr. van Sjoert Hesselts Buisman en Grietje Jans Boltje.
 2. Grietje Waarsing, ged.(ned.herv.) Roswinkel 30.9.1810, arbeidster, overl. Onstwedde 28.1.1894, tr.(burg.stand) Emmen 29.1.1838 Harm Jans Meendersing, ged.(ned.herv.) Sellingen 3.7.1803, boerenknecht, overl. Onstwedde 8.1.1846, zn. van Jan Geerts Meendersing en Antje Harms.
  Grietje Waarsing, tr.(burg.stand) Onstwedde 17.4.1847 Berent Pieters Wegman, geb. Vlagtwedde 1.4.1816, dienstknecht, overl. Onstwedde 6.3.1881, zn. van Pieter Berends Wegman en Geertruid Harms Sanders.
 3. Hiske Waarsing, tr.(burg.stand(2) geb.Roswinkel 2.9.1813, boerenknecht, tr.(burg.stand) Emmen 22.6.1843 Hinderkien Braam, geb./ged.(ned.herv.) Weerdinge/Emmen 27.10.1808, overl. Emmen 3.5.1887, dr. van Wolter Hindriks Braam en Jantien Alberts..
 4. Geert Waarsing, geb. Roswinkel 23.11.1816, overl. Roswinkel 27.4.1818.
 5. Geert Waarsing, geb. Roswinkel 16.5.1819, grofsmid, overl. Odoorn 18.8.1889, tr.(burg.stand)(1) Rolde 6.5.1847 Hillegje Draaijer, geb. Rolde 8.4.1813, overl. Odoorn 25.11.1863,dr. van Egbert Draaijer en Lammegje Boerema.
  Geert Waarsing, tr.(burg.stand)(2) Odoorn 28.4.1865 Stijntje Kuik, ged. Hoogeveen 16.10.1822, overl. Odoorn 9.10.1895, dr. van Arend Kuik en Zwaantje Gerrits.
 6. Willem Waarsing, geb. Onstwedde 7.3.1822, landbouwer, overl. Onstwedde 24.10.1866.

 

VIe. Hindrik Hiskes Bots, (zn. van Vd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 28.12.1786, landbouwer, overl. Wedde 15.10.1861, tr.(burg.stand) Onstwedde 30.4.1812 Hendrikje Aeikes Huls, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 5.6.1785, landbouwerse, overl. Wedde 6.11.1852, dr. van Aeike Harms en Jantien Andries.
Uit dit huwelijk:
 1. Hiskias Bots, geb. Wedde 21.5.1813, overl. Wedde 12.10.1814.
 2. Jantje Bots, geb. Wedde 12.4.1816, overl. Onstwedde 23.6.1839.
 3. Hiske Bots, geb. Wedde 4.11.1817, volgt VIIf.
 4. Grietje Bots, geb. Wedde 23.6.1821, volgt VIIg.

 

VIf. Albert Hiskes Bots, (zn. van Vd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.3.1789, molenaar, overl. Onstwedde 23.10.1845, tr.(burg.stand) Onstwedde 2.5.1822 Grietien Wubbes Heis, ged.(ned.herv.) Onstwedde 3.4.1798, overl. Onstwedde 24.6.1879, dr. van Wubbe Wubbes en Albertje Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Albertien Bots, geb. Onstwedde 10.3.1823, volgt VIIh.
 2. Hiske Bots, geb. Onstwedde 27.10.1826, volgt VIIi.
 3. Wubbe Bots, geb. Onstwedde 15.11.1829, volgt VIIj.
 4. Grietje Bots, geb. Onstwedde 28.9.1832, volgt VIIk.
 5. Geert Bots, geb. Onstwedde 10.9.1835, volgt VIIl.
Op 20.7.1821 koopt Albert Hiskes Bots een boekweitmulderij getekend no 111 in Onstwedde.

 

VIg. Fennegijn Hiskes Bots, (dr. van Vd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 26.12.1792, dienstmeid, overl. Onstwedde 22.12.1870, tr.(burg.stand) Onstwedde 18.6.1813 Klaas Jans Meesters, ged.(ned.herv.) Onstwedde 8.2.1784, landbouwer, overl. Onstwedde 17.7.1848, zn. van Jan Klaassens en Jantijn Luikens.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Meesters, geb. Onstwedde 12.1.1815, volgt VIIh.
 2. Willemtien Meesters, geb. Onstwedde 14.12.1817, overl. Onstwedde 29.4.1828.
 3. Willemtje Meesters, geb. Onstwedde 2.2.1829, overl. Onstwedde 29.1.1910, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 10.12.1853 Wessel Boelm, geb. Vlagtwedde 10.1.1828, landbouwer, overl. Onstwedde 17.9.1882, zn. van Jan Boelm en Frouke Velema.
  Willemtje Meesters, tr.(burg.stand)(2) Onstwedde 18.10.1890 Derk Missche, geb. Onstwedde 22.2.1828, landbouwer, overl. Onstwedde 2.12.1899, zn. van Jurjen Missche en Geessien Derks Drok.

 

VIh. Hindertje Hiskes Bots, (dr. van Vd), ged.(ned.herv.) Onstwedde 9.1.1797, overl. Onstwedde 19.7.1860, tr.(burg.stand) Onstwedde 19.4.1822 Frerik Hindriks Leffers, ged.(ned.herv.) Onstwedde 3.12.1791, landbouwer, overl. Gasselte 6.4.1875, zn. van Hindrik Jans en Janna Hindriks.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Leffers, geb. Onstwedde 8.11.1826, landbouwer, overl. Onstwedde 15.12.1889, tr.(burg.stand) Onstwedde 2.2.1861 Alke Moorlag, geb. Onstwedde 15.2.1836, overl. Onstwedde 23.5.1897, dr. van Hindrik Harms Moorlag en Harmina Geerts Frouws.
 2. Hiske Leffers, geb. Onstwedde 3.9.1829, landbouwer, overl. Wildervank 8.4.1903, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 10.3.1860 Albertje Ottes, geb. Onstwedde 25.8.1839, overl. Gasseltje 5.12.1872, dr. van Wilt Ottes en Jantje Wubbes Heis.
  Hiske Leffers, tr.(burg.stand)(2) Gasselte 11.12.1875 Geertje Meijer, geb. Hoogezand 9.4.1836, overl. Gasselte 26.11.1886, dr. van Jakob Jans Meijer en Rindeltje Germs
 3. Jan Leffers, geb. Onstwedde 21.11.1833, overl. Onstwedde 3.7.1836.
 4. Jan Leffers, geb. Onstwedde 27.12.1836, overl. Onstwedde 18.6.1838.
 5. Jan Leffers, geb. Onstwedde 24.11.1839, overl. Onstwedde 3.8.1855.
Bij de invoering van het kadaster in 1829 woont Feerk Hindriks Leffers in het huis nr. 89 te Onstwedde.

 

VIi. VIi. Jan Geerts Bots, (zn. van Ve), ged.(ned.herv.) Onstwedde 22.4.1770, landbouwer, overl. Onstwedde 17.1.1846, tr.kerk(ned.herv.)(1) Onstwedde 2.12.1798 Janna Hensems Olers, ged.(ned.herv.) Onstwedde 12.2.1774, begr. Onstwedde 11.8.1800, dr. van Hensem Olers en Aaltijn Geerts.
Uit dit huwelijk:
 1. Zwaantijn Jans Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 1.11.1799, begr. Onstwedde 26.5.1800.

Jan Geerts Bots, tr.kerk(ned.herv.)(2) Onstwedde 16.5.1802 Zwaantje Hiddes Bessembinders, ged.(ned.herv.) Onstwedde 9.1.1780, overl. Onstwedde 4.11.1855, dr. van Hidde Reints en Wendelke Jans.
Uit dit huwelijk:

 1. Wendela Jans Bots  ged.(ned.herv.) Onstwedde 15.2.1803.
 2. Zwaantien Jans Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 14.10.1804, volgt VIIm.
 3. Geert Jans Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 5.7.1807, overl. Onstwedde 23.12.1832.
 4. Hiddekias Bots, geb. Onstwedde 12.5.1813, overl. Onstwedde 19.9.1814
Op 27.10.1798 compareert Swaantje Engels Edingh, weduwe van Geert Jans Bots te Veenhuizen, geassisteerd met de ooms van de kinderen: Jan Jan Bots en Freerk Engels Edingh om een scheiding en deling te maken van de vaderlijke nalatenschap. De oudtse zoon Jan Geerts Bots krijgt de behuizing, goederen en gehele boedel te Veenhuizen. Aan Engel Geerts Bots en aan Geert Geerts Bots wordt ieder 1200 Car. gld. uitgekeerd.
Op 5.4.1805 verkopen de erfgenamen van Willem Jans Harberts, die ongehuwd overlijdt, een behuizing, tuin met hofgronden daarbij behorend, door de overledene zelf bewoond en gebruikt aan Jan Geerts Bots en Berend Hensums Oolders (huisnummer 1a). Voor de ligging van dit goed te Veenhuizen, zie de plattegrond. Tevens verkopen de erfgenamen aan dezelfde personen twee akkers bouwland. Op 3.7.1805 verkoopt Berend Hensums Oolders zijn aandeel in genoemde koop aan Jan Geerts Bots. Hiermee is het deel van het Buttes dat door Alver Alberts Buttes of diens weduwe verkocht is aan Jan Harberts weer toegevoegd aan het Buttes. De hereniging is van korte duur, want tussen 1810 en 1829 verkoopt Jan Geerts Bots deze bezittingen weer aan Wubbe Wubbe Reupers. De woning, die er tot 1805 in ieder geval gestaan heeft, is in 1829 bij de invoering van het kadaster verdwenen.

 

VIj. Engel Geerts Bots, (zn. van Ve), ged.(ned.herv.) Onstwedde 19.12.1773, arbeider, overl. Onstwedde 2.11.1833, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 6.4.1800 Grietje Boeles Wilts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 2.4.1799, arbeiderse, overl. Onstwedde 8.3.1830, dr. van Boele Migchels en Naanke Wubbes.
Uit dit huwelijk:
 1. Boele Engels Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 20.3.1802.
 2. Zwaantje Engels Bots, ged.(ned.herv.) Onstwedde 9.6.1805, volgt VIIn.
 3. Naantke Engels Bots, geb./ged.(ned.herv.) Onstwedde 12/27.3.1808, dienstmeid, overl. Onstwedde 17.9.1868, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.5.1848 Beerent Wubbes Eemsing, geb. Onstwedde 25.4.1815, arbeider, overl. Onstwedde 15.2.1890, zn. van Wubbe Eemsing en Sibilla Adams.
 4. Geertien Bots, geb. Onstwedde 3.6.1812, volgt VIIo.
Engel Geerts Bots trouwt in op de erve Wilts (huisnummer 6), gelegen in het buurtschap Wessinghuizen, waarvan zijn vrouw Grietje Boeles Wilts eigenaar is.

 

VIk. Geert Geerts Bots, (zn. van Ve), ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.5.1777, arbeider, overl. Onstwedde 11.8.1821, tr.kerk(ned.herv.) Onstwedde 25.4.1808 Grietien Hindriks Egberts, ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.10.1789, arbeiderse, overl. Onstwedde 9.11.1822, dr. van Hindrik Jans en Albertijn Scholts.
Uit dit huwelijk:
 1. Albertien Geerts Bots, ged. Onstwedde 30.3.1809, overl. Wedde 13.5.1883, tr.(burg.stand)(1) Wedde 13.6.1835 Wubbe Hindriks Hekman, ged.(ned.herv.) Onstwedde 22.3.1786, landbouwer, overl. Wedde 29.3.1856, zn. van Hindrik Engels en Aeike Wubbes.
  Albertien Geerts Bots, tr.(burg.stand)(2) Wedde 17.12.1862 Wubbe Edes Feijen, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 17.6.1803, landbouwer, overl. Wedde 24.2.1872, zn. van Ede Jans en Antje Wubbes.
 2. Zwaantie Bots, geb. Boertange 27.9.1811, volgt VIIp.
 3. Geert Bots, geb. Vlagtwedde 25.5.1814, overl. Vlagtwedde 3.7.1814.
 4. Hindertien Bots, doodgeboren Vlagtwedde 17.6.1815.
 5. Geert Bots, geb. Vlagtwedde 17.6.1816, overl. Onstwedde 18.3.1844.
 6. Hindertien Bots, geb. Onstwedde 10.5.1821, volgt VIIq.

 

VIk*. Elsien Jans Bots, (dr. van Vg), ged.(ned.herv.) Onstwedde 4.6.1790, landbouwster, overl. Vlagtwedde 8.1.1860, tr.(burg.stand) Onstwedde 15.5.1812 Harm Harms Luring, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 18.2.1787, landbouwer, overl. Vlagtwedde 27.3.1850, zn. van Harm Hannes en Wupke Harms.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantien Luring, geb. Vlagtwedde 26.2.1813, overl. Vlagtwedde 15.5.1815.
 2. Wupke Luring, geb. Vlagtwedde 5.2.1815, overl. Oude Pekela 26.9.1894, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 3.7.1851 Aeike Ernestus Nannings, geb. Vlagtwedde  24.4.1817, landbouwer, overl. Oude Pekela 11.9.1861, zn. van Ernestus Aikes Nannings en Elisabeth Lammerts Velthuis.
 3. Harm Luring, geb. Vlagtwedde 5.11.1820, landbouwer, overl. Bellingwolde 8.2.1900, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 22.6.1861 Grietje Dijkhuizen, geb. Vlagtwedde 29.4.1831, overl. Bellingwolde 21.9.1926, dr. van Bernardus Egges Dijkhuizen en Harmina Jans Bonkes.
 4. Jan Luring, geb. Vlagtwedde 16.5.1823, overl. Oude Pekela 15.5.1887
 5. Jantien Luring, geb. Vlagtwedde 4.3.1826, overl. Vlagtweede 13.12.1829.
 6. Beerend Luring, geb. Vlagtwedde 19.4.1829, overl. Vlagtwedde 9.10.1833.
 7. Jan Luring, geb. Vlagtwedde 17.9.1832, landbouwer, overl. Vlagtwedde 30.9.1902, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 15.5.1875 Zwaantje Trenning, geb. Vlagtwedde 14.11.1837, overl. Vlagtwedde 31.1.11915, dr. van Berend Jacobs Trenning en Albertje Hindriks Waarsing.
Bij de invoering van het kadaster in 1829 is Harm Harms Luring eigenaar van het huis nr. 11 te Vlagtwedde, dat hij door vererving van zijn ouders verkregen heeft. (Zie Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829. Het kerspel Vlagtwedde, deel 1, Het dorp Vlagtwedde)

 

VIl. Jan Jans Bots, (zn. van Vg), ged.(ned.herv.) Onstwedde 22.5.1799, landbouwer, overl. Onstwedde 14.9.1877, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 15.4.1825 Greetijn Adolfs Bruining, ged.(ned.herv.) Onstwedde 8.11.1793, landbouwerse, overl. Onstwedde 5.5.1825, dr. van Adolf Frederiks en Engeltijn Hannes.

Jan Jans Bots, tr.(burg.stand)(2) Onstwedde 29.6.1827 Reindina Harms Maarsing, ged.(ned.herv.) Ter Apel 5.10.1800, overl. Onstwedde 20.7.1848, dr. van Harm Aeikes en Wubke Frericks.
Uit dit huwelijk:
 1. Wubke Bots, geb. Onstwedde 6.3.1828, volgt VIIq*.
 2. Jantje Bots, geb. Onstwedde 15.3.1830, overl. Onstwedde 9.7.1842.
 3. Jan Bots, geb. Onstwedde 7.12.1832, volgt VIIr.
 4. Harmke Bots, geb. Onstwedde 27.5.1835, volgt VIIs.
Bij de invoering van het kadaster in 1829 is Jan Jans Bots eigenaar van het huis nr. 23 te Onstwedde, dat hij door vererving van zijn ouders verkregen heeft.

GENERATIE VII"

terug

VIIa*. Janna Hindriks Bots [grafzerk], (dr. van VIa*), ged.(ned.herv.) Beerta 16.10.1791, overl. Beerta 29.6.1875, tr.kerk(ned.herv.)(1) Beerta 22.4.1810 Harm Tammes Kiewiet, geb. Beerta ca. 1777, tuinier, overl. Beerta 9.11.1827, zn. van Tammo Jans en Elske Berends.
Uit dit huwelijk:
 1. Hindrik Kiewiet, geb./ged.(ned.herv.) Beerta 19/28.4.1811, slager, overl. Winschoten  6.1.1894, tr.(burg.stand) Winschoten 10.5.1838 Eefke Adolfs Kaizer, geb. Midwolda 13.1.1815, dr. van Adolf Hindriks Kaizer en Bieke Kornelius Flink.
 2. Elske Kiewiet, geb. Beerta 16.6.1813, arbeidster, overl. Nieuwe Pekela 21.10.1837 Boelman Heijes, geb./ged.(ned. herv.) Bellingwolde 28.1/11.2.1810, boerenknecht, overl. Nieuwe Pekela 15.8.1859, zn. van Berend Boelmans Heijes en Antje Geerts Koens.
 3. Tammo Kiewiet, geb. Beerta 29.8.1815.
 4. Aaltjen Kiewiet, geb. Beerta 16.2.1818, dienstmeid, overl. Beerta 26.7.1896, tr.(burg.stand) Beerta 22.10.1842 Jurjen Klaassens Prins, geb. Beerta 25.3.1816, boerenknecht, overl. Beerta 7.4.1864, zn. van Klaas Willems Prins en Tijlke Jurjens Lupkens.
 5. Jan Kiewiet, geb. Beerta 4.8.1820, bewaarder in het huis van arrest, overl. Winschoten 19.3.1899, tr.(burg.stand) Winschoten 21.4.1853 Trijntje Ubbes Boekholt, geb. Midwolda 6.9.1812, winkelierster, overl. Winschoten 23.12.1889, dr. van Ubbo Jacobs Boekholt en Heilke Daniels van Barenborg.
 6. Grietje Kiewiet, geb. Beerta 13.8.1823, overl. Winschoten 8.2.1871, tr.(burg.stand) Winschoten 11.10.1855 Willem de Groot, geb. Winschoten 12.12.1822, schrijnwerker, tapper, overl. Winschoten 2.10.1871, zn. van Gerard de Groot en Engeltje Ebbens.
 7. Berend Kiewiet, geb. Beerta 14.10.1826, stuurman, tr.(burg.stand) Nieuweschans 3.1.1856 Anna Langeman, geb. Nieuweschans 4.11.1822, dr. van Ernst Jans Langeman en Trijntje Aeisses Huttinga.


Janna Hindriks Bots, tr.(burg.st.)(2) Beerta 3.5.1830 Boele Harms Oolders, ged.(ned. herv.) Bellingwolde 3.12.1792, tuinier, overl. Beerta 22.7.1867, zn. van Harm Gerardus Oolders en Trijntje Boelens.
Uit dit huwelijk:

 1. Trientje Oolders, geb. Beerta 3.6.1831, overl. Beerta 21.9.1831.
 2. Trientje Oolders, geb. Beerta 17.8.1832, overl. Beerta 22.4.1900, tr. (burg.stand) Beerta 3.5.1856 Harm Scheltens, geb. Beerta 23.4.1828, kleermaker, overl. Beerta 12.1.1897, zn. van Lucas Jans Scheltens en Grietje Harms Gruis.
 3. Harm Oolders, geb. Beerta 13.3.1835, tuinier, overl. Beerta 15.12.1910, tr. (burg.stand) Winschoten 23.12.1858 Elsien de Raaf, geb. Beerta 21.4.1834, overl. Winschoten 19.5.1911, dr. van Jan Cornelius d e Raaf en Anna Stoffers Stadlander.

 

VIIa**. Trijntje Jans Bots, (dr. van VIa**), ged.(ned.herv.) Beerta 10.5.1789, dienstmeid, overl. Onstwedde 15.6.1852, tr(burg.stand.) Onstwedde 19.1.1819 Johann Heinrich Bernard Timpener, ged. Drieburg 24.2.1789, arbeider, overl. Onstwedde 12.8.1853 , zn. van Georg Timpener en Elizabeth Backhuis.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabet Timpener, geb. Onstwedde 23.1.1819, overl. Onstwedde 23.1.1819, tr.(burg.stand) Onstwedde 11.5.1849 Wubbe Jans Meinders, geb. Onstwedde 5.12.1819, arbeider, overl. Onstwedde 26.9.1885, zn. van Jan Wubbes Meinders en Hindertien Willems Scheper.
 2. Jan Timpener, geb. Onstwedde 17.12.1821, arbeider, overl. Vlagtwedde 27.3.1890, tr.(burg.stand)(1) Emmen 29.5.1858 Fenna Koopman, geb. Emmen 22.9.1822, overl. Emmen 2.3.1859, dr. van Jannes koopman en Anna Harms.
  Jan Timpener, tr.(burg.stand)(2) Elsien Nannings, geb. Onstwedde 24.12.1815, overl. Onstwedde 14.12.1904, dr. Jan Boels Nannings en Geertien Hindriks Boelds.
 3. Berent Timpener, geb. Onstwedde 12.1.1825, arbeider, overl. Onstwedde 16.5.1902, tr.(burg.stand) Onstwedde 17.5.1851 Engeltje Pierweijer, geb. Emmen 4.6.1827, overl. Onstwedde 15.2.1883, dr. van Berend Pierweijer en Antje Jans.
 4. Geert Timpener, geb. Onstwedde 11.2.1830, dagloner, overl. Winschoten 13.2.1908, tr.(burg.stand) Nieuwe Pekela 1.6.1865 Annechien Karsies, geb. Nieuwe Pekela 1.3.1837, overl. Winschoten 16.3.1907, dr. van Lammert Jans Karsies en Grietje Harms Smit.

 

VIIa. Geert Berends Bots, (zn. van VIa), ged.(ned.herv.) Onstwedde 20.4.1790, arbeider, overl. Odoorn 10.9.1874, tr.(burg.stand) Ezinge 8.12.1817 Bouktje Ekkes Zuidema, geb. Ezinge 8.1797, overl. Onstwedde 11.3.1863, dr. van Ekke Ites en Geertje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Bots, geb. Ezinge 19.12.1817, volgt VIIIa'.
 2. Berent Bots, geb. Aduard 15.8.1819, overl. Onstwedde 19.6.1841.
 3. Gepke Bots, geb. Onstwedde 20.9.1821, overl. Onstwedde 23.4.1851.
 4. Ekke Bots, geb. Aduard 14.9.1823, overl. Aduard 1.5.1826.
 5. Louke Bots, geb. Aduard 14.9.1825, volgt VIIIa.
 6. Fennegien Bots, geb. Oldehove 1.12.1827, volgt VIIIa*.
 7. Ekke Bots, geb. Onstwedde 1.7.1830, volgt VIIIb.
 8. Hinderika Bots, geb. Onstwedde 13.9.1833, volgt VIIIb*.
 9. Pieter Bots, geb. Onstwedde 18.10.1835, volgt VIIIc.

 

VIIb. Geert Berends Bots, (zn. van VIa), ged.(ned.herv.) Onstwedde 27.3.1792, dagloner, overl. Adorp 18.12.1859, tr.(burg.stand) Aduard 23.5.1835 Menje Geerts Werkema, ged. Feerwerd 16.10.1805, dienstmeid, overl. Adorp 26.6.1855, dr. van Geert Harms en Grietje Pieters.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Bots, geb. Aduard 15.3.1836, volgt VIIId.
 2. Gepke Bots, geb. Aduard 4.11.1837, volgt VIIIe.
 3. Fennegien Bots, geb. Aduard 29.8.1840, volgt VIIIe*.
 4. Geert Harm Bots, geb. Aduard 1.3.1843, volgt VIIIe**.
 5. Berend Bots, geb. Aduard 28.2.1846, overl. Bedum 28.5.1877.
 6. Uit de Leeuwarder courant van 22 juli 1877.

  Uit de acte van beschuldiging tegen A. R. Evenhuis, oud 26 jaar, geboren te Groningen en wonende te Noorderhoogebrug , van beroep molenaarsknecht:
  Zondag 27 Mei j.l. keerde Evenhuis 's avonds van Groningen terug naar Noorderhoogerbrug, waar hij circa 10 1/2 uur aankwam. Hij hoorde dat bij de wed. A. Oosterhuis nog bezoek was, waarom hij binnen ging en zich mengde onder de daar aanwezige personen. Zonder eenige oneenigheid werd die nacht doorgebragt en is Evenhuis ten half vier uur met Trijntje Dop vertrokken, haar een eind weegs naar huis geleidende. Daarna keert hij naar de herberg terug, waar op dat oogenblik B. Bots door H. Teisman op een borrel werd onthaald, waarom Evenhuis verlangde ook getracteerd te worden. Toen dit geweigerd werd, wierp hij Teisman op den grond, en werden onder die schermutseling de drie personen al worstelende de deur uitgedrongen. Na afloop hiervan verwijderde Evenhuis zich in de rigting van den molen, doch kwam eenige oogenblikken later terug. Intussen waren Teisman en Bots in de schuur binnen gelaten, om hen tegen Evenhuis te beveiligen. Ook hij wilde naar binnen, doch de voordeur was gesloten. Daarop springt hij door het raam naar binnen en vliegt met een open mes in de hand naar de schuur op Berend Bots los, wien hij in 't gezigt en aan den hals steekt en snijdt. Deze loopt de deur uit naar een aldaar staande zaaimachine, wil tegen iemand, die er bij gekomen was, beginnen te spreken, maar zakt in en en is dood.

  Door de rechtbank wordt Evehuis veroordeeld tot 20 jaar tuchthuisstraf.

 

VIIc. Hindrik Berends Bots, (zn. van VIa), ged.(ned.herv.) Onstwedde 1.10.1794, landbouwer, overl. Onstwedde 12.7.1883, tr.(burg.stand) Onstwedde 23.6.1837 Geertruida van der Laan, geb. Harkstede 23.12.1815, overl. Onstwedde 19.1.1886, dr. van Wilhelmus van der Laan en Eltje Thames.
Uit dit huwelijk:
 1. Eltje Bots, geb. Onstwedde 10.11.1837, volgt VIIIf.
 2. Berend Bots, geb. Onstwedde 2.6.1839, overl. Onstwedde 31.1.1840.
 3. Berend Bots, geb. Onstwedde 11.6.1841, volgt VIIIg.
 4. Wilhelmus Bots, geb. Onstwedde 13.4.1844, overl. Onstwedde 9.4.1931.
 5. Gepke Bots, geb. Onstwedde 12.2.1849, volgt VIIIh.
 6. Hinderikus Bots, geb. Onstwedde 3.12.1850, volgt VIIIi.
 7. Fennechien Bots, geb. Onstwedde 15.12.1855, overl. Onstwedde 20.12.1855.

 

VIId. Jan Berends Bots, (zn. van VIa), ged.(ned.herv.) Onstwedde 13.4.1797, arbeider, overl. Aduard 9.6.1829, tr.(burg.stand) Aduard 14.5.1829 Pieterke Schreuder, ged.(ned.herv.) Aduard 2.4.1797, naaister, veehoudster, overl. Aduard 23.7.1859, dr. van Pieter Jakobs en Auke Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Bots, geb. Aduard 28.2.1830, overl. Aduard 22.6.1830.

 

VIId*. Fennegien Berends Bots, (dr. van VIa), ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.3.1801, kleermaakster, overl. Ezinge 10.11.1873, tr.(burg.stand) Ezinge 22.12.1825 Simon Geerts Oostinga, ged.(ned.herv.) Ezinge 21.11.1798, landbouwer, overl. Ezinge 27.2.1869, zn. van Geert Jans en Grietje Simons.
Uit dit huwelijk onder andere:
 1. Geert Oostinga, geb. Ezinge 15.5.1828, pakhuisknecht, overl. Groningen 24.2.1906, tr.(burg.stand) Ezinge 6.10.1849 Anje Homan, geb. Ezinge 12.2.1830, overl. Groningen 17.12.1915, dr. van Egbert Luitjen Homan en Albertje Jacobus Heerema.
 2. Berend Oostinga, geb Aduard 21.3.1830, schoenmakersknecht, overl. Aduard 15.5.1912, tr.(burg.stand) Aduard 16.5.1863 Anna Datema, geb. Oldehove 15.3.1830, overl. Aduard 17.9.1909, dr. van Johannes Roelfs datema en Johanna Johannes Hartman.
 3. Gepke Oostinga, geb. Aduard 24.12.1832, overl. Ezige 16.4.1917, tr.(burg.stand) Ezinge 16.6.1883 Allert Ziekman, geb. Ezinge 17.9.1849, arbeider, visser, overl. Ezinge 16.3.1925, zn. van Albert Hindriks Ziekman en Willemke Berends van der Tuin.
 4. Grietje Oostinga, geb. Aduard 24.12.1832, overl. Groningen 23.7.1887, tr.(burg.stand) Ezinge 27.4.1861 Klaas Jan Homan, geb. Ezinge 5.8.1824, commissionair, overl. Groningen 25.11.1903, zn. van Jan Luitjens Homan en Angenietje Klasens Reinders. 

 

VIIe. Migchel Berends Bots, (zn. van VIa), ged.(ned.herv.) Onstwedde 25.5.1801, dagloner, overl. Oldenhove 30.10.1880, tr.(burg.stand) Aduard 14.5.1829 Grietje Jans Oosterhof, ged.(ned.herv.) Feerwerd 14.3.1808, dienstmeid, overl. Oldenhove 1.8.1879, dr. van Jan Berends en Hilje Hendriks Wieringa.
Uit dit huwelijk:
 1. Berend Bots, geb. Aduard 28.7.1829, overl. Aduard 16.8.1829.
 2. Hiltje Bots, geb. Aduard 12.9.1830, overl. Aduard 30.7.1832.
 3. Berend Bots, geb. Ezinge 28.9.1833, overl. Aduard 6.6.1840.
 4. Jan Bots, geb. Ezinge 5.4.1836, overl. Aduard 13.6.1840.

 

VIIf. Hiske Bots, (zn. van VIe), geb. Wedde 4.11.1817, landbouwer, overl. Wedde 20.11.1880, tr.(burg.stand)(1) Wedde 6.5.1854 Grietien Brouwer, geb. Vlagtwedde 29.7.1816, overl. Wedde 29.10.1873, dr. van Geert Brouwer en Geessien Eeden.
Uit dit huwelijk:
 1. Geessien Bots, geb. Wedde 14.7.1855, overl. Wedde 2.4.1856.
 2. Hindrik Bots, geb. Wedde 9.10.1856, overl. Wedde 23.2.1876.
 3. Geert Bots, geb. Wedde 25.3.1858, overl. Wedde 24.6.1858.

Hiske Bots, tr.(burg.stand)(2) Wedde 4.9.1876 Elziena ten Have, geb. Wedde 19.9.1854, overl. Wedde 13.11.1889, dr. van Jan ten Have en Elziena Roelfsema.
Uit dit huwelijk:

 1. Hinderk Bots, geb. Wedde 27.8.1877, volgt VIIIj.
 2. Elsiena Bots, geb. Wedde 19.9.1878, volgt VIIIk.
 3. levenloos geboren kind, geb. Wedde 24.12.1879.
 4. Hiskelina Jantina Bots, geb. Wedde 3.4.1881.

 

VIIg. Grietje Bots, (dr. van VIe), geb. Wedde 23.6.1821, overl. Wedde 25.12.1895, tr.(burg.st.) Wedde 6.11.1850 Thomas Karsiens Edens, ged. (ned.herv.) Wedde 29.5.1796, landbouwer, overl. Wedde 5.10.1860, zn. van Karsien Thomas en Geertje Wubbes.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantje Edens, geb. Wedde 24.8.1852 overl. Wedde 29.8.1852.
 2. Hindertje Edens, geb. Wedde 26.2.1854, overl. Wedde 7 mei 1881, tr.(burg.stand) Wedde 8.5. 1875 Harm Harms Stikker, geb. Vlagtwedde 26.12.1849, landbouwer, overl. Wedde 10.6.1887, zn. van Harm Stikker en Engeltje Wolfs.
 3. Geertje Edens, geb. Wedde 1.1.1856, overl. Wedde 7.5.1881, tr.(burg.stand) Wedde 8.5.1875 Harm Harms Stikker, geb. Vlagtwedde 26.12.1849, landbouwer, overl. Wedde 10.6.1887, zn. van Harm Hiskes Stikker en Engeltje Nannes Wolfs
 4. Karsien Edens, geb. Wedde 26.4.1858, overl. Wedde 20.5.1863.

 

VIIh. Albertien Bots, (dr. van VIf), geb. Onstwedde 10.3.1823, overl. Onstwedde 6.1.1909, tr.(burg.stand) Onstwedde 23.5.1850 Jan Meesters, geb. Onstwedde 12.1.1815, landbouwer, overl. Onstwedde 27.1.1891, zn. van Klaas Meesters, en Fennegijn Hiskes Bots, (zie VIh).
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Meesters, geb. Onstwedde 16.2., overl. Onstweedde 1.3.1851
 2. Klaas Meesters, geb. Onstwedde 16.5.1852, overl. Onstwedde 9.10.1853.
 3. Klaas Meesters, geb. Onstwedde 27.7.1854, overl. Onstwedde 15.9.1877.
 4. Grietje Meesters, geb. Onstwedde 16.10.1856, overl. Onstwedde 6.1.1930, tr.(burg.stand) Onstwedde Jacob Strockmeijer, geb. Ontwedde 28.9.1850, landbouwer, overl. Onstwedde 21.6.1918, zn. van Frederik Strockmeijer en Janna Hindriks Prins.
 5. Fennechien Meesters, geb. Onstwedde 19.9.1859, overl. Onstwedde 2.9.1860.
 6. Albert Meesters, geb. Onstwedde 1.11.1861, arbeider, overl. Onstwedde 30.11.1956, tr.(burg.stand) Onstwedde 4.6.1892 Albertje Boelm, geb. Onstwedde 21.5.1870, overl. Onstwedde 1.4.1944, dr. van Wessel Boelm en Willemtje Meesters.

 

VIIi. Hiske Bots, (zn. van VIf), geb. Onstwedde 27.10.1826, dienstknecht, overl. Onstwedde 11.7.1877, tr.(burg.stand) Onstwedde 6.5.1861 Fennechien Ottes, geb. Onstwedde 10.4.1823, dienstmeid, overl. Onstwedde 17.11.1892, dr. van Sijbelt Ottes en Klaassien Abels.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Bots, geb. Onstwedde 5.3.1862, volgt VIIIl.
 2. Klazina Bots, geb. Onstwedde 8.4.1867, volgt VIIIm.

 

VIIj. Wubbe Bots, (zn. van VIf), geb. Onstwedde 15.11.1829, kastelein, overl. Onstwedde 16.6.1902, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 19.10.1861 Albertje de Roos, geb. Onstwedde 10.9.1836, overl. Onstwedde 6.8.1862, dr. van Batte de Roos en Frouwe Nieuwborg.
Uit dit huwelijk:
 1. Batte Bots, geb. Onstwedde 6.1.1862, overl. Onstwedde 21.3.1867.

Wubbe Bots, tr.(burg.stand)(2) Onstwedde 22.4.1865 Grietje Buter, geb. Onstwedde 30.1.1837, overl. Vlagtwedde 31.3.1927, dr. van Anton Buter en Harmke Rouw.
Uit dit huwelijk:

 1. Harmke Bots, geb. Onstwedde 23.3.1866, volgt VIIIn.
 2. Grietje Bots, geb. Onstwedde 4.3.1868, volgt VIIIo.
 3. Harm Bots, geb. Onstwedde 16.11.1870, overl. Onstwedde 20.11.1871.
 4. Albertje Bots, geb. Onstwedde 11.9.1872, volgt VIIIp.
 5. Antje Bots, geb. Onstwedde 27.12.1874, overl. Onstwedde 17.1.1875.
 6. Harm Bots, geb. Onstwedde 27.2.1876, volgt VIIIq.

 

VIIk. Grietje Bots, (dr. van VIf), geb. Onstwedde 28.9.1832, overl. Onstwedde 22.3.1890, tr.(burg.stand) Onstwedde 27.8.1851 Elze Hidding, geb. Onstwedde 12.7.1825, arbeider, overl. Onstwedde 26.51894, zn. van Geert Hidding en Janna Elzes Horlings.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Hidding, geb. Onstwedde 23.5.1852, voerman, overl. Onstwedde 10.9.1939, tr.(burg.stand) Onstwedde 4.5.1899 Saartje Huiting, geb. Onstwedde 28.6.1862, overl. Onstwedde 29.3.1936, dr. van Hilvert Huiting en Rikste Wakker.
 2. Albert Hidding, geb. Onstwedde 20.10.1854, overl. Onstwedde 8.3.1889.
 3. Jan Hidding, geb. Onstwedde 28.7.1857, overl. Onstwedde 19.1.1858.
 4. Derk Hidding, geb. Onstwedde 25.1.1859, dienstknecht, overl. Vlagtwedde 23.12.1930, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 17.11.1930 Jantien Rouw, geb. Vlagtwedde 12.3.1862, dienstmeid, overl. Onstwedde 26.8.1933, dr. van Harm Harms Rouw en Christina Harms Moorlag.
 5. Jan Hidding, geb. Onstwedde 26.5.1862, arbeider, overl. Onstwedde 16.1.1944, tr. Onstwedde 27.4.1889 Janna Scheper, geb. Onstwedde 24.3.1866, overl. Onstwedde 20.3.1936, dr. van Derk Scheper en Geessien de Vries.
 6. Grietje Hidding, geb. Onstwedde 25.11.1865, overl. Vlagtwedde 11.4.1936, tr.(burg.stand) Onstwedde 7.2.1885 Harm Wubs, geb. Onstwedde 29.8.1858, arbeider, overl. Onstwedde 27.12.1920, zn. van Jan Wubs en Hinderika Strobos.
 7. Elsien Hidding, geb. Onstwedde 5.9.1868, overl. Onstwedde 14.6.1952, tr.(burg.stand) Onstwedde 12.4.1890 Hinderikus Streuding, geb. Wedde 11.2.1857, boerenknecht, overl. Onstwedde 16.6.1914, zn. van Geert Streuding en Auwke Blaauw.
 8. Wubbe Hidding, geb. Onstwedde geb. 10.3.1871, overl. Onstwedde 30.4.1876.

 

VIIl. Geert Bots, (zn. van VIf), geb. Onstwedde 10.9.1835, dagloner, overl. Onstwedde 26.12.1922, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 11.4.1863 Grietje Kruize, geb. Onstwedde 19.10.1840, overl. Onstwedde 27.4.1867, dr. van Pieter Kruize en Marchien Volders.
Uit dit huwelijk:
 1. Margina Bots, geb. Onstwedde 12.1.1864, volgt VIIIr.
 2. Grietje Bots, geb. Onstwedde 4.4.1866, overl. Onstwedde 28.9.1866.

Geert Bots, tr.(burg.stand)(2) Onstwedde 8.5.1875 Harmina Buter, geb. Onstwedde 2.12.1851, overl. Onstwedde 17.4.1921, dr. van Anton Buter en Harmke Rouw.
Uit dit huwelijk:

 1. Anton Bots, geb. Onstwedde 11.3.1876, volgt VIIIs.
 2. Grietje Bots, geb. Onstwedde 25.7.1878, overl. Onstwedde 4.10.1878.
 3. Albert Bots, geb. Onstwedde 1.8.1879, volgt VIIIt.
 4. Harm Bots, geb. Onstwedde 8.1.1883, landbouwer, overl. Onstwedde 11.7.1902.
 5. Geert Bots, geb. Onstwedde 12.10.1886, landbouwer, overl. Onstwedde 9.11.1918.
 6. Hiske Bots, geb. Onstwedde 25.5.1891, volgt VIIIu.

 

VIIm. Zwaantien Jans Bots, (dr. van VIi), ged.(ned.herv.) Onstwedde 14.10.1804, overl. Onstwedde 28.11.1855, tr.(burg.stand) Onstwedde 20.8.1825 Jan Jans Bessembinders, ged.(ned.herv.) Vlagtwedde 1.8.1805, landbouwer, overl. Onstwedde 8.8.1864, zn. van Jan Hiddes en Fennechien Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Bessembinders, geb. Onstwedde 17.7.1826, landbouwer, overl. Onstwedde 28.4.1843, tr.(burg.stand) Onstwedde 3.5.1879 Wubke Migchels, geb. Onstwedde 6.3.1851, overl. Onstwedde 4.3.1915, dr. van Jan Harms Migchels en Rikste Hindriks Hids.
 2. Zwaantje Bessembinders, geb. Onstwedde 13.4.1828, overl. Onstwedde 14.5.1828.
 3. Zwaantje Bessembinders, geb. Onstwedde 29.7.1829, overl. Onstwedde 6.6.1905, tr. (burg.stand) Onstwedde 1.5.1855 Albert Karskens, geb. Onstwedde 17.1.1815, landbouwer, overl. Onstwedde 8.2.1893, zn. van Harm Jarkes Karskens en Rikste Elzes Karskens.
 4. Geert Bessembinders, geb. Onstwedde 7.4.1832, overl. Onstwedde 17.3.1833.
 5. Geert Bessembinders, geb. Onstwedde 12.1.1834, overl. Onstwedde 27.1.1834.
 6. Geert Bessembinders, geb. Onstwedde 26.4.1835, arbeider, overl. Onstwedde 5.7.1892, tr.(burg.stand) Wedde 23.4.1864 Jantje Hansens, geb. Wedde 20.3.1830, overl. Wedde 11.12.1868, dr. van Hans Hindriks hansens en Aaltje Hindriks Hekman.
 7. Fennechien Bessembinders, geb. Onstwedde 14.8.1838, overl. Onstwedde 22.5.1922, tr.(burg.stand) Onstwedde 15.9.1859 Berend Volders, geb. Onstwedde 7.12.1835, landbouwer, overl. Onstwedde 23.6.1894., dr. van Jan Volders en Aaltje Wilzing.
 8. Willem Bessembinders, geb. Onstwedde 28.4.1843, landbouwer, overl. Onstwedde 18.12.1911, tr.(burg.stand) Onstwedde 3.5.1879 Wubke Migchels, geb. Onstwedde 6.3.1851, overl. Onstwedde 4.3.1915, dr. van Jan Harms Migchels en Rikste Hindriks Hids.

 

VIIn. Zwaantje Engels Bots, (dr. van VIj), ged.(ned.herv.) Onstwedde 9.6.1805, overl. Onstwedde 4.11.1854, tr.(burg.stand) Onstwedde 6.3.1841 Jan Schreuder, geb. Onstwedde 19.11.1820, arbeider, overl. Onstwedde 13.2.1863, zn. van Jan Hindriks en Zwaantje Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Jans Schreuders, geb. Onstwedde 12.7.1841, dienstknecht, arbeider, overl. Wedde 4.2.1893, tr.(burg.stand) Wedde 16.5.1874 Hemke Wilts, geb. Wedde 5.8.1847, overl. Wedde 16.2.1895, dr. van Hindrik Hindriks Wilts en Jantje Harms Letens .
 2. Engel Schreuders, geb. Onstwedde 2.12.1844, overl. Onstwedde 8.10.1846.

 

VIIo. Geertien Bots, (dr. van VIj), geb. Onstwedde 3.6.1812, dienstmeid, overl. Onstwedde 21.7.1846, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 24.10.1838 Beerent Eemsing, geb. Onstwedde 25.4.1815, arbeider, overl. Onstwedde 15.2.1890, zn. van Wubbe Eemsing en Sibilla Adams.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Eemsing, geb. Vlagtwedde 4.1.1839, overl Onstwedde 7.10.1897, tr. (burg.stand) Onstwedde 6.4.1872 Derk Roelfsema, geb. Bellingwolde 29.11.1837, arbeider, overl. Onstwedde 30.1.1931, zn. van Koert Geerd Roelfsema en Hindrikje Derks Raatjes.
 2. Wubbe Eemsing, geb. Onstwedde 27.2.1841, arbeider, overl. Onstwedde 5.8.1905, tr.(burg.stand) Onstwedde 19.8.1871 Grietje Plaatje, geb. Oude Pekela 20.2.1843, dienstmeid, overl. Onstwedde 25.12.1928, dr. van Hendrik Plaatje en Roelfien Reinders.
 3. Engeltje Eemsing, geb. Onstwedde 25.1.1844, overl. Onstwedde 9.7.1879, tr.(burg.stand) Onstwedde 15.12.1877 Jan Wakker, geb. Onstwedde 25.12.1838, arbeider, overl. Onstwedde 30.4.1904, zn. van Jan Jans Wakker en Hindertje Berends Wever.

 

VIIp. Zwaantie Bots, (dr. van VIk), geb. Boertange 27.9.1811, boerenmeid, overl. Onstwedde 22.3.1886, tr.(burg.stand) Onstwedde 21.4.1838 Albert Tempel, geb. Onstwedde 21.12.1817, landbouwer, overl. Onstwedde 26.2.1890, zn. van Jan Tempel en Jantje Wever.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Tempel, geb. Onstwedde 22.9.1838, arbeider, overl. Onstwedde 16.4.1929, tr.(burg.stand) Onstwedde 30.6.1883 Albertien Heis, geb. Onstwedde 9.12.1846, overl. Onstwedde 20.12.1920, dr. van Wubbe Wubbes Heis en Wendelke Harms Heis.
 2. Geert Tempel, geb. Onstwedde 12.6.1841, arbeider, overl. Onstwedde 13.4.1906, tr.(burg.stand) Onstwedde 23.4.1881 Berendje Sterenborg, geb. Onstwedde 29.2.1856, overl. Onstwedde 13.8.1885, dr. van Jan Aikes Sterenborg en Geessien Heis.
 3. Wubbe Tempel, geb. Onstwedde 13.2.1844, arbeider, overl. Wildervank 8.10.1919, tr.(burg.stand) Onstwedde 1.7.1882 Alberdina Siepel, geb. Borger 9.6. 1841, overl. Wildervank 17.2.1917, dr. van Jan Pieters Siepel en Derkien Jans Naaijer.
 4. Jans Tempel, geb. Onstwedde 14.1.1847, landbouwer, overl. Onstwedde 15.11.1890.
 5. Jantje Tempel, geb. Onstwedde 14.11.1849, overl. Ontwedde 1.4. 1928, tr.(burg.stand) Onstwedde 4.5.1871 Berend Wakker, geb. Ontwedde ca. 1834, landbouwer, overl. Onstwedde 20.6.1913, zn. van Jan Jans Wakker en Hindertje Berends Wever.
 6. Grietje Tempel, geb. Onstwedde 17.4.1852, overl. Onstwedde 10.7.1927, tr.(burg.stand) Onstwedde 11.4.1885 Jan Velthuis geb. Onstwedde 13.8.1852, arbeider, overl. Onstwedde 12.7.1925, zn. van Aike Wubbes Velthuis en Geertje Jans Hofkamp.
 7. Albertje Tempel, geb. Onstwedde 30.10.1855, overl. Onstwedde 6.5.1913, tr.(burg.stand) Onstwedde 3.6.1893 Wubbe Schut, geb. Onstwedde 5.11.1872, arbeider, overl. Vlagtwedde 17.5.1955, zn. van Jan Schu en Willemtje Schoemaker.

 

VIIq. Hindertien Bots, (dr. van VIk), geb. Onstwedde 10.5.1821, dienstmeid, overl. Onstwedde 13.3.1852, tr.(burg.stand) Onstwedde 2.5.1846 Jan Volders, geb. Onstwedde 18.1.1813, landbouwer, overl. Onstwedde 21.12.1861, zn. van Michgel Volders en Geesijn Harmannus.
Uit dit huwelijk:
 1. Migchel Volders, geb. Onstwedde 7.1.1848, overl. Onstwedde 18.5.1865.
 2. Geert Volders, geb. Onstwedde 20.2.1852, overl. Vlagtwedde 15.3.1853.

 

VIIq*. Wubke Bots, (dr. van VIl), geb. Onstwedde 6.3.1828, overl. Onstwedde 23.12.1871, tr.(burg.stand) Onstwedde 26.4.1856 Aike Hids, geb. Onstwedde 19.12.1818, landbouwer, overl. Onstwedde 16.7.1894, zn. van Hindrik Hids en Wubke Nannings.
Uit dit huwelijk:
 1. Reindina Hids, geb. Onstwedde 5.5.1857, overl. Vlagtwedde 23.6.1888, tr.(burg.stand) Onstwedde 25.6.1881 Hindrik Maarsing geb. Vlagtwedde 15.4.1837, landbouwer, overl. Vlagtwedde 27.2.1909, zn. van Geert Maarsing en Alberdina Hidding.
 2. Hendrik Hids, geb. Onstwedde 9.12.1858, overl Onstwedde 15.12.1916.
 3. Jan Hids, geb. Onstwedde 19.9.1861, landbouwer, overl. Onstwedde 6.4.1940, tr.(burg.stand) Onstwedde 16.5.1895 Wiltien Huiges, geb Onstwedde 12.12.1868, overl. Onstwedde 16.5.1926, dr. van Geert Huiges en Grietje Boels.
 4. Wupke Hids, geb. Onstwedde 16.11., overl. Onstwedde 18.1.1926, tr.(burg.stand) Onstwedde 4.5.1893 Jan Hidde Volders, geb. Onstwedde 30.8.1862, landbouwer, overl. Onstwedde 10.9.1949, zn. van Berent Volders en Fennechien Bessembinders.
 5. doodgeboren kind, geb. Onstwedde 21.4.1866.
 6. Trijnntje Hids, geb. Onstwedde 4.7.1867, overl. Onstwedde 7.7.1926.

 

VIIr. Jan Bots, (zn. van VIl), geb. Onstwedde 7.12.1832, landbouwer, overl. Onstwedde 24.3.1904, tr.(1) Elsien Karskens, geb. Onstwedde 5.9.1840, overl. Onstwedde 31.5.1867, dr. van Jarke Karskens en Aaltje Wilzing.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Bots, geb. Onstwedde 23.5.1867, overl. Onstwedde 26.5.1867.

Jan Bots, tr.(burg.stand)(2) Onstwedde 19.5.1877 Hindertje Wolfs, geb. Vlagtwedde 31.3.1844, overl. Onstwedde 21.12.1910, dr. van Nanne Jans Wolfs en Albertje Oolders.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bots, geb. Onstwedde 24.9.1878, landbouwer, overl. Onstwedde 15.1.1910.
 2. Nanne Bots, geb. Onstwedde 21.7.1880, landbouwer, overl. Onstwedde 14.4.1932.
 3. Reindina Albertina Bots, geb. Onstwedde 14.1.1883, volgt VIIIv.
 4. Albertje Bots, geb. Onstwedde 1.1.1887, overl. Onstwedde 19.12.1955, tr.(burg.stand) Onstwedde 10.5.1933 Jan Wubs, geb. Onstwedde 20.5.1883, landbouwer, overl. Stadskanaal 31.3.1969, zn. van Migchel Wubs en Albertje Gelling.

 

VIIs. Harmke Bots, (dr. van VIl), geb. Onstwedde 27.5.1835, overl. Veendam 7.10.1909, tr.(burg.stand) Veendam 3.8.1865 Meerten Panman, geb. Veendam 12.2.1819, landbouwer, overl. Veendam 7.12.1886, zn. van Hindrik Jans Panman en Trijntje Meertens ter Borg.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos geboren kind, geb. Veendam 1.2.1867.
 2. Hindrik Panman, geb. Veendam 31.8.1868, landbouwer, overl. Veendam 26.5.1950, tr.(burg.stand) Hoogezand 27.8.1914 Arendina Braam, geb. Hoogezand 26.5.1879, overl. Groningen 4.6.1957, dr. van Pieter Braam en Maria Smit.
 3. Jan Panman, geb. Veendam 16.9.1872, overl. Groningen 29.4.1956.

GENERATIE VIII

terug

VIIIa'. Geertje Bots, (dr. van VIIa), geb. Ezinge 19.12.1817, overl. Onstwedde 1.7.1876, tr.(burg.stand) Onstwedde 19.3.1840 Jan Eltjes de Graaf, geb./ged. (ned.herv.) Finsterwolde 15/23.12.1798, arbeider, overl. Onstwedde 16.1.1880, zn. van Eltjo Harms en Stijntje Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Baukje de Graaf, geb. Ontswedde 30.4.1841, overl. Onstwedde 15.2.1917, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.7.1868 Gebel Giezen, geb. Veendam 5.6.1824, opzichter, overl. Onstwedde 8.12.1880, zn. van Hindrik Lammerts Giezen en Jantje Gebels Nienhuis.
 2. Berend de Graaf, geb. Onstwedde 22.3.1844, landbouwer, overl. Odoorn 3.11.1913, tr.(burg.stand) Borger 27.4.1871 Annechien Niks, geb. Borger 26.8.1848, overl. Onstwedde 26.11.1929, dr. van Jurrien Andries Niks en Hillechien Hindriks Wever.
 3. Getruida de Graaf, geb. Onstwedde 4.10.1845, overl. Vlagtwedde 6.7.1885, tr. (burg.stand) Onstwedde 25.10.1873 Hindrik Nijemanting, geb. Emmen 24.4.1840, landbouwer, vervener, overl. Emmen 2.11.1903, zn. van Geert Nijemanting en Aaltien Wolbers.
 4. Jantje de Graaf, geb. Onstwedde 4.12.1848, overl. Emmen 17.2.1905, tr.(burg.stand) Emmen 30.3.1886 Jelke Bos, geb. Borger 4.8.1855, veenbaas, zn. van Jelke Bos en Gezina Jans Boon.
 5. Geertje de Graaf, geb. Onstwedde 7.1.1851, overl. Onstwedde 6.4.1852.
 6. Geert de Graaf, geb. Onstwedde 7.1.1851, arbeider, overl. Borger 11.1.1933, tr.(burg.stand) Onstwedde 15.5.1880 Willemina Wilts, geb. Borger 24.4.1857, dienstmeid, overl. Borger 23.5.1934, dr. van Egbert Wilts en Jantje Veen.
 7. doodgeboren kind, geb. Onstwedde 7.1.1851.
 8. Geertje de Graaf, geb. Onstwedde 29.4.1855, overl. Vlagtwedde 24.1.1940, tr.(burg.stand) Emmen 30.4.1879, Jan Nijemanting, geb. Emmen 1844, koopman, overl. Vlagtwedde 19.3.1917, zn. van Geert Nijemanting en Aaltien Wolbers.
 9. Aaltje de Graaf, geb. Onstwedde 1.2.1858, overl. Emmen 14.9.1884, tr.(burg.stand) Odoorn 13.2.1880, Jelke Bos, geb. Borger 4.8.1855, vervener, zn. van Jelke Bos en Gezina Jans Boon.

 

VIIIa. Louke Bots, (dr. van VIIa), geb. Aduard 14.9.1825, overl. Onstwedde 24.2.1914, tr.(burg.stand) Onstwedde 25.7.1846 Albert van Klinken, geb. Onstwedde 23.10.1821, arbeider, overl. Onstwedde 24.6.1893, zn. van Jan van Klinken en Jantje Mooibroek.
Uit dit huwelijk:>
 1. Geert van Klinken, geb. Onstwedde 13.10.1846, overl. Onstwedde 20.9.1847.
 2. Geert van Klinken, geb. Onstwedde 5.9.1848, overl. Emmen 21.12.1926.
 3. Johannes van Klinken, Onstwedde geb. 11.8.1850.
 4. Jacob van Klinken, geb. Onstwedde 22.7.1852, arbeider, overl. Odoorn 18.4.1909, tr.(burg.stand) Onstwedde 15.6.1878  Antje Peper, geb. Onstwedde 11.10.1856, overl. Odoorn 1.2.1927, dr. van Frederik Peper en Elizabeth Karssies
 5. Berend van Klinken, geb. Onstwedde 25.10.1854, rijksambtenaar, overl. Leiden 4.12.1930, tr.(burg.stand) Nieuwe Pekela 21.3.1885 Geessien Toorman, geb. Nieuwe Pekela 9.12.1857, overl. Rotterdam 2.9.1943, dr. van Gerard Tooman en Jantje Meijer.
 6. Jantje van Klinken, geb. Onstwedde 28.1.1857, volgt VIIIi.
 7. Bouke van Klinken, geb. Onstwedde 26.8.1859, overl. Onstwedde 15.3.1864.
 8. Geertje van Klinken, geb. Onstwedde 30.10.1862, overl. Onstwedde 22.3.1864.
 9. Boukje van Klinken, geb. Onstwedde 18.5.1864, overl. Onstwedde 14.9.1961, tr.(burg.stand) Onstwedde 21.11.1885, Albert Volders, geb. Onstwedde 25.2.1858, arbeider, overl. Onstwedde 19.7. 1930, zn. van Jan Volders en Renske Voorman.
 10. Albert van Klinken, geb. Onstwedde 17.5.1866, overl. Onstwedde 6.12.1890.
 11. Pieter van Klinken, geb. Onstwedde 9.4.1869, arbeider, overl. Onstwedde 28.9.1906, tr.(burg.stand) Onstwedde 24.2.1894 Jantje Wakker, geb. Onstwedde 14.9.1873, overl. Emmen 30.3.1962, dr. van Roelf Wakker en Hillechien Eelsing.
 12. Jan van Klinken, geb. Onstwedde 23.5.1870, arbeider, overl. Groningen 23.11.1929, tr.(burg.stand) Odoorn 4.2.1896 Janna van Klinken, geb. Odoorn 3.10.1874, overl. Emmen 8.12.1942, dr. van Ebel van Klinken en Geziena Kost.

 

VIIIa*. Fennechien Bots, (dr. van VIIa), geb. Oldehove 1.12.1827, overl. Onstwedde 4.3.1881, tr.(burg.stand) Onstwedde 2.5.1853 Johannes van Klinken, geb. Onstwedde 19.2.1827, arbeider, overl. Onstwedde 11.11.1894, zn. van Jan van Klinken en Grietje Mooibroek.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje van Klinken, geb. Onstwedde 10.7.1854, overl. Emmen 18.9.1914, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.2.1879 Wiebe Blaak , geb. Gasselte 10.12.1850, arbeider, overl. Odoorn 29.9.1894, zn. van Wiebe Hindriks Blaak en Rikste Christiaans Veldman.
 2. Gepke van Klinken, geb. Onstwedde 21.5.1855, overl. Emmen 14.3.1929, tr.(burg.stand) Onstwedde 27.4.1878 Frederik Blaak, geb. Gasselte 18.8.1853, arbeider, overl. Odoorn 19.3.1896, zn. van Wiebe Hindriks Blaak en Rikste Christiaans Veldman.
 3. Geert van Klinken, geb. Onstwedde 8.1.1858, arbeider, overl. Odoorn 30.3.1896, tr.(burg.stand) Onstwedde 31.3.1883 Tjitske Wind, geb. Borger 28.11.1860, overl. Vlagtwedde 12.6.1940, dr. van Geert Wind en Antje de Jong.
 4. Janna van Klinken, geb. Onstwedde 27.4.1859, overl. Emmen, tr.(burg.stand) Onstwedde 11.4.1885 Jan de Jonge, geb. Borger 9.9.1859, arbeider, overl. Groningen 30.4.1924, zn. van Christiaan de Jonge en Wendelke Haak.
 5. Ekke van Klinken, geb. Onstwedde 15.8.1861, vervener, overl. Oddorn 26.7.1937, tr.(burg.stand) Odoorn 18.11.1898 Elsiena Vos, geb. Odoorn 2.8.1872, winkelierster, overl. Odoorn 22.4.1944, dr. van Kornelis Vos en Tjitske Poelman.
 6. Bouktje van Klinken,geb. Onstwedde 22.4.1863, overl. Onstwedde 26.12.1898, tr.(burg.stand) Onstwedde 6.4.1895 Johannes Hommes, geb. Onstwedde 9.6.1868, arbeider, overl. Vlagtwedde 14.6.1953, zn. van Jan Hommes en Niessien van Klinken.
 7. Jan van Klinken, geb. Onstwedde 12.2.1865, arbeider, overl. Odoorn 27.5.1897, tr.(burg.stand) Odoorn 3.2.1894 Elsiena Vos, geb. Odoorn 2.8.1872, dienstmeid, overl. Odoorn 22.4.1863, dr. van Kornelis Vos en Tjitske Poelman.
 8. Jakob van Klinken, geb. Onstwedde 29.12.1866, arbeider, vervener, overl. Emmen 8.4.1934, tr.(burg.stand) Onstwedde 20.4.1889 Lummechien Vos, geb. Borger 16.9.1862, overl. Vlagtwedde 23.11.1928, dr. van Lucas Vos en Klaassien de Jonge.
 9. Geertje van Klinken, geb. Onstwedde 14.3.1869, overl. Onstwedde 1.10.1869.
 10. Johannes van Klinken, geb. Onstwedde 22.5.1870, koopman, overl. Vlagtwedde 14.12.1962, tr.(burg.stand) Nieuwolda 24.12.1892 Anna Maria de Grooth, geb. Bellingwolde 28.3.1874, overl. Emmen 25.2.1956, dr. van Wijnoldus de Grooth en Zwaantje Bolder.
 11. Geertje van Klinken, geb. Onstwedde 19.12.1873, overl. Oddorn 23.7.1875.

 

VIIIb. Ekke Bots, (zn. van VIIa), geb. Onstwedde 1.7.1830, overl. Emmen 13.1.1879, tr.(burg.stand) Emmen 5.4.1866 Aaltien Sanders, geb. Borger 16.12.1832, overl. Odoorn 1.3.1899, dr. van Jan Dulman Sanders en Fennechien van der Veen.
Uit dit huwelijk:
 1. Fennegien Bots, geb. Emmen 24.2.1867, volgt IXa*.
 2. Bouktje Bots, geb. Emmen 10.2.1870, overl. Emmen 12.2.1870.
 3. Geert Bots, geb. Emmen 10.5.1871, volgt IXa.

 

VIIIb*. Hinderika Bots, (dr. van VIIa), geb. Onstwedde 13.9.1833, overl. Emmen 2.6.1884, tr.(burg.stand) Onstwedde 2.7.1859 Heijo Schot, geb. Vlagtwedde 12.10.1829, overl. Emmen 15.9.1899, landbouwer, zn. van Geert Schot en Elsien Smit.
Uit dit huwelijk:
 1. Boukje Schot, geb. Emmen 7.3.1860, overl. Emmen 6.2.1940, tr.(burg.stand) Emmen 19.4.1887 Albert Albers, geb. Emmen 16.2.1865, dienstknecht, overl. Odoorn 16.9.1907, zn. van Lucas Albers en Roelfien Reinders.
 2. Elsien Schot, geb. Emmen 15.5.1862, arbeidster, overl. Emmen 23.6.1945, tr.(Burg.stand) Emmen 25.3.1892 Wander Wever, geb. Emmen 18.2.1865, arbeider, overl. Emmen 17.1.1954, zn. van Geert Wever en Wanderdina Drenth.
 3. Geertje Schot, geb. Emmen 23.2.1864, overl. Emmen 27.8.1893, tr.(burg.stand) Emmen 8.5.1888, Geert Wolf, geb. Emmen 9.10.1860, arbeider, overl. Emmen 11.4.1949, zn. van Johannes Reinhard Wolf en Egbertien Kort.
 4. doodgeboren kind, Emmen 3.1.1866.
 5. Geert Schot, geb. Emmen 23.12.1866, overl. Emmen 14.6.1938.
 6. Grietje Schot, geb. Emmen 23.12.1866, overl. Emmen 7.1.1867.
 7. Berend Schot, geb. Emmen 6.12.1868, overl. Emmen 5.3.1947.
 8. Fennegien Schot, geb. Emmen 6.8.1873, landbouwster, overl. Groningen 1.5.1929, tr.(burg.stand) Emmen 6.5.1898 Harm Joesten, geb. Emmen 20.9.1873, landbouwer, overl. Emmen 23.4.1944, zn. van Harm Joesten en Hillechien Trip.

 

VIIIc. Pieter Bots, (zn. van VIIa), geb. Onstwedde 18.10.1835, landbouwer, overl. Odoorn 29.12.1890, tr.(burg.stand) Onstwedde 15.5.1862 Wilhelmina Kort, geb. Borger 11.8.1832, overl. Odoorn 10.12.1895, dr. van Hindrik Kort en Marianne Schummelketel.
Uit dit huwelijk:
 1. Marianne Bots, geb. Onstwedde 12.3.1863, volgt IXb.
 2. Geert Bots, geb. Onstwedde 21.10.1864, volgt IXc.
 3. Hendrik Bots, geb. Onstwedde 2.7.1866, volgt IXd.
 4. Berend Bots, geb. Onstwedde 14.7.1868, overl. Odoorn 9.4.1869.
 5. Bouwina Berendina Bots, geb. Odoorn 9.11.1871, volgt IXe.

 

VIIId. Grietje Bots, (dr. van VIIb), geb. Aduard 15.3.1836, overl. Ottawa (Ottawa County, Michigan, V.S.) 7.11.1908, tr.(burg.stand) Adorp 7.10.1861 Johannes Zuidveld (John Southfield), geb. Adorp 22.10.1835, dagloner, boer, begr. Ottawa (Ottawa County, Michigan, V.S.) 1903, zn. van Jurjen Gales Julles Zuidveld en IJke Hindriks Faber.
Uit dit huwelijk:
 1. Mentje Zuidveld (Minnie Southfield), geb. Adorp 25.10.1861, begr. North Holland Cmetery (Ottawa County, Michigan, V.S.), 1936, tr.(burg.stand) North Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 23.5.1883 Johannes de Vries, geb. ca. 1850, begr. North Holland Cemetery (Ottawa County, Michigan, V.S.) 1930.
 2. Jurrien Zuidveld (Jerry Southfield), geb. Adorp 7.9.1864, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 14.12.1931.
 3. Geert Zuidveld, geb. Adorp 1.8.1866, overl. vóór 1868.
 4. Garrit Southfield, geb. Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) ca. 1868, arbeider, overl. Litchfield (Hillsdale County, Michigan, V.S.) 22.12.1950, tr(burg.stand)(1) Olive (Ottawa County, Michigan, V.S.) 2.7.1891 Jenny Loretta Goshorn, geb. ca. 1874, overl. Robinson (Ottawa County, Michigan, V.S.) 12.3.1898, dr. van Lewis S. Goshorn en Proscilla Fortney.
  Garrit Southfield tr.(burg.stand)(2) Coopersville (Ottawa County, Michigan, V.S.) 9.6.1901 Ida Gray, geb. ca.1877 Canada, begr. Mount Hope Cemetery, Litchfield (Hillsdale County, Michigan, V.S.) 1968, dr. van David Gray en Agnes Patterson. 
 5. Henry Southfield, geb. ca. 1871, overl.Rudyard (Chippewa County, Michigan, V.S.)11.10.1914.
 6. Georg Southfield, geb. ca. 1874, arbeider, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 9.5.1931, tr.(burg.st.) Nunica (Ottawa County, Nichigan, V.S.)) 25.10.1900 Villa Blakeslee, geb. Ottawa (Ottawa County, Michigan, V.S.) 28.4.1884, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 6.4.1949, dr. van  Nelson Blakeslee en Emma Jane Fonger.
 7. Henrietta Southfield, geb. Olive (Ottawa County, Michigan, V.S.) 24.8.1877, overl. Robinson (Ottawa County, Michigan, V.S.) 17.10.1916, tr. (burg.stand) Grand Haven (Ottawa County, Michigan, V.S.) 12.2.1901 John H. Peppel, geb. Grand Haven (Ottawa County, Michigan, V.S.) 25.7.1872, arbeider, overl. 7.12.1946, zn. van Cornelius Peppel en N.N..
 8. Fanny Southfield, geb. ca.1879.
 9. Fennigar Southfield, geb. Olive (Ottawa County, Michigan, V.S.) 28.2.1880, overl. Olive (Ottawa County, Michigan, V.S.) 8.6.1880.

Op 14.3.1867 vertrekken Johannes Zuidveld en zijn gezin (vrouw en 3 kinderen) naar de staat Michigan in de Verenigde Staten van Amerika. 

 

VIIIe. Gepke Bots, (dr. van VIIb), geb. Aduard 4.11.1837, begr. Pilgrim Home Cemetery, Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 1924, tr.(burg.stand) Adorp 11.8.1862 Hindrik Faber, geb. Adorp 5.9.1836, dagloner, kleermaker, overl. Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 9.2.1907, zn. van Johannes Hindriks Faber en Sietske Pieters Wieringa.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Gerhard Faber, geb. Adorp 20.7.1863, overl. Adorp 28.8.1863.
 2. Sietske Faber, geb. Adorp 1.2.1865, overl. Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 13.12.1938, tr.(burg.st.) Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 12.1.1905 Gerrit Kamper, geb. Ermelo 24.9.1860, arbeider, overl. Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 4.10.1938, zn. vn Rik Kamper en Jannetje Bossembroek.
 3. Geert Faber, geb. Adorp 6.9.1866, overl. Aduard 7.3.1892.
 4. Johannes Faber, geb. Adorp 6.9.1870, kleermaker, tr.(burg.stand) Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 9.12.1908 Alberdina Ike, geb. Groningen 1.3.1884, begr. Pilgrim Home Cemetery, Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 1956, dr. van Johan Hendrik Ike en Berendina Johanna Gerritzen.

Op 7 september 1902 arriveren Hindrik Faber, van beroep kleermaker, Gepke Bots, zonder beroep en hun zoon Johannes Faber, van beroep kleermaker in New York. Zij zijn met het schip de Potsdam aangekomen uit Rotterdam en zijn op weg naar Holland, Michigan naar hun neef H. Zuidveld.

 

VIIIe*. Fennegien Bots, (dr. van VIIb), geb. Aduard 29.8.1840, overl. Ottawa (Ottawa County, Michigan, V.S.) 27.8.1869, tr.(burg.stand) Ottawa (Ottawa County, Michigan, V.S.) 11.12.1867 Freerk Jonkman, geb. Adorp 5.7.1845, boer, overl. 26.1.1876, begr.Pilgrim Home Cemetery Ottawa (Ottawa County, Michigan, V.S.), zn. van Fokke Klaassens Jonkman en Dorothea Johanna van Riet. 
Uit dit huwelijk:
 1. Antje Jonkman, geb. Ottawa (Ottawa County, Michigan, Verenigde Staten) 27.8.1869, overl. Ottawa (Ottawa County, Michigan, V.S.) 15.9.1869.

Fennegien vertrekt in 1867, samen met haar toekomstige schoonzus Fransijna Jonkman naar Noord-Amerika. In 1868 vertrekt haar schoonmoeder met 4 kinderen  waaronder ook haar zoon Freerk, naar Noord-Amerika.

 

VIIIe**. Geert Harm Bots (Botts), (zn. van VIIb), geb. Aduard 1.3.1843, smid, overl. Kalamazoo (Kalamazoo County, Michigan, V.S.) 5.8.1902, tr. Heintje Scholten, geb. Apeldoorn 23.9.1849, overl. 14.6.1917, begr. Fulton Street Cemetery, Grand Rappids (Kent County, Michigan V.S.), dr. van Rikelt Scholten en Trijntje Beek.
Uit dit huwelijk:
 1. Katariene Botts, geb. 4.1.1871, ged. Zeeland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 9.4.1871, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 3.7.1923, tr.(burg.stand) Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) Marinus van der Schelde, geb. Elkerzee 11.8.1865, mecanicien, overl. 24-4-1943, begr. Fulton Street Cemetery, Grand Rapids (Kent County, Michagan, V.S.), zn. van Daniel van der Schelde en Grietje van Valkenburg.
 2. Gerrit Bottsgeb. Zeeland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 23.3.1872.
 3. Gerrit Bottsgeb. Zeeland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 15.12.1873.
 4. Rikus Botts, geb. Zeeland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 11-10-1875, gasfitter, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 8.2.1915, tr.(burg.stand) Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 15.5.1902 Akke Ritskes Weeber, geb. Tietjerksteradeel 31.8.1876, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 2.5.1961, dr. van Ritske Weeber en Tietje Jans de Jager.
 5. Miena Botts, geb. Zeeland (Ottawa County, Michigan, Verenigde Staten) 27.10.1877, tr.(burg.stand) Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 2.9.1924 Cornelius J. Smalheer, geb. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 17.9.1879, koopman, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 1934, begr. Greenwood Cemetery, Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) zn. van Leonard Smalheer en Wilhelmina Kloet.
 6. Rika Botts, geb. Zeeland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 1.2.1879, begr. Riverside Cemetery, Kalamazoo (Kalamazoo County, Michigan, V.S.) 1936, tr. (burg.stand) Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 2.8.1904 Klaas Giesing, geb. het Bildt 20.1.1879, cutter, begr. Riverside Cemetery, Kalamazoo (Kalamazoo County, Michigan, V.S.) 1962, zn. van Reinder Giesing en Wytske Hoekstra.
 7. Greetje Botts, geb. Zeeland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 7.3.1883, overl. 17.7.1930, begr. Mount Everest Memorial Park, Kalamazoo (Kalamazoo County, Michigan, V.S.), tr.(burg.stand) Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 25.7.1907 William F.E. Doornink, geb. Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 23.11.1876, kassier, overl. Kalamzoo (Kalamazoo County, Michigan, V.S.) 20.5.1947, zn. van Derk J. Doornink en Amelia Harmsen.
 8. Fanny Botts, geb. 1889, tr.(burg.st.)(1) Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 19.10.1905 Alonzo T. West, geb. ca. 1876, bakker, zn. van Henry T. West en Belle C. Allen.
  Fanny Botts tr.(burg.st.)(2) Allozo T. West Holland (Ottawa County, Michigan, V.S.) 8.7.1914.
 9. Maggie Botts, geb. ca. 1888.
 10. John Botts, geb. 1891, scheepsklerk, overl. 2.4.1891, begr. Fairplains Cemetery, Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.), tr.(burg.st.) Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.) 2.10.1919 Susan Knol, geb. 1.11.1891, overl. 18.3. 1988, begr. Fairplains Cemetery, Grand Rapids (Kent County, Michigan, V.S.)dr. van Peter Jacobus Knol en Geertje Borduin.

De nakommelingen van Geert Harm Bots zijn de achternaam Botts gaan voeren.

 

VIIIf. Eltje Bots, (dr. van VIIc), geb. Onstwedde 10.11.1837, overl. Onstwedde 28.5.1908, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 30.5.1863 Jan Nijboer, geb. Hoogezand 6.3.1836, arbeider, overl. Onstwedde 27.9.1875, zn. van Derk Nijboer en Jakien Holtjer.
Uit dit huwelijk onder andere:
 1. Geertruida Nijboer, geb. Onstwedde 23.7.1864, overl. Emmen 12.2.1940, tr.(burg.stand) Onstwedde 23.4.1940 Jan Ros, geb. Emmen 28.4.1860, arbeider, overl. Emmen 31.8.1919, zn. van Berend Ros en Zwaantien de Jong.
 2. Saakje Nijboer, geb. Onstwedde 10.12.1865, overl. Onstwedde 30.11.1867.
 3. Sakien Nijboer, geb. Onstwedde 4.7.1868, dienstmeid, overl. Groningen 4.4.1940, tr.(burg.stand) Odoorn 21.5.1892 Hendrik Smit, geb. Borger 19.12.1858, arbeider, overl. Odoorn 15.2.1939, zn. van Pieter Smit en Geertje Beekman.
 4. Henderika Nijboer, geb. Onstwedde 3.5.1871, overl. Gieten 7.7.1961, tr.(burg.stand)(1), Onstwedde 3.2.1894, gesch. 11.11.1908, Harm Schenkel, geb. Onstwedde 12.10.1870, arbeider, zn. van Jan Schenkel en Hindertje Sassen.
  Henderika Nijboer, tr.(burg.stand)(2) Borger 16 september 1911 Berend Krans, geb. Borger 31.3.1877, arbeider, zn. van Jan Krans en Derkien Oosting.
Eltje Bots, tr.(burg.stand)(2) Onstwedde 5.4.1879 Harm Bakker, geb. Onstwedde 8.10.1835, dagloner, overl. Onstwedde 7.2.1903, zn. van Roelf Hindrik Bakker en Geessien Jans Rooswinkel.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Bakker, geb. Onstwedde 18.1.1880, arbeider, overl. 28.3.1968, tr.(burg.stand) Onstwedde 26.10.1901 Roelfien Snijders, geb. Emmen 8.8.1873, overl. Odoorn 15.12.1951, dr. van Albert Snijders en Gesien Brinks.

 

VIIIg. Berend Bots, (zn. van VIIc), geb. Onstwedde 11.6.1841, landbouwer, overl. Onstwedde 21.2.1890, tr.(burg.stand) Onstwedde 3.6.1882 Weije Folkers, geb. Onstwedde 25.4.1846, overl. Onstwedde 28.11.1884, dr. van Harm Folkers en Geertruida Wubs.
Uit dit huwelijk:
 1. Hindrik Bots, geb. Onstwedde 21.9.1883, overl. Onstwedde 29.10.1884.

 

VIIIh. Gepke Bots, (dr. van VIIc), geb. Onstwedde 12.2.1849, overl. Nieuwolda 22.10.1899.
 1. Fokko Lubbertus Fokkens, geb. Bots, geb. Onstwedde 25.9.1874, onderwijzer, iemker, overl. Amsterdam 6.11.1948tr.(burg.stand) Onstwedde 24.12.1900 Trientje van der Wall, geb. Wildervank 7.5.1876, overl. Amsterdam 19.4.1946, dr. van Krieno van der Wall en Grietje Verver.

Gepke Bots., tr.(burg.stand) Onstwedde 18.11.1876 Lubbertus Fokkens, geb. Meeden 13.12.1847, rijkscommies, overl. Soest 16.1.1937, zn. van Fokko Fokkens en Andiena Leopoldt.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Fokkens, geb. Vlagtwedde 13.9.1877, gemeente-secretaris, overl. Goor 6.7.1939, tr.(burg.stand)(1) Weesp 24.6.1908. gesch. Weesp 24 juni 1927 Johanna Josephine Wilhelmine Frederike Walrave, geb. Weesp 21.6.1887, dr. van Klaas Walrave en Theodora Barbera Durivou.
  Hendrik Fokkens, tr.(2) Antje Maria Kraak.
 2. Andienus Delius Fokkens, geb. Onstwedde 13.3.1882, overl. Onstwedde 2.3.1986.
 3. Andienus Delius Fokkens, geb. Onstwedde 21.7.1886, ambtenaar ter gemeentesecretarie, overl. Amsterdam 24.6.1967, tr.(burg.stand) Amsterdam 8.4.1915 Trijntje van der Meer, geb. Amsterdam 6.7.1888, overl. Amsterdam 15.12.1955, dr. van Egbert van der Meer en Anna Maria Oudt.

 

VIIIi. Hinderikus Bots, (zn. van VIIc), geb. Onstwedde 3.12.1850, dagloner, overl. Onstwedde 27.5.1940, tr.(burg.stand) Onstwedde 26.4.1879 Jantje van Klinken, geb. Onstwedde 28.1.1857, overl. Onstwedde 8.11.1922, dr. van Albert van Klinken, arbeider, en Louke Bots, zie VIIIa.
Uit dit huwelijk:
 1. Bouwina Bots, geb. Onstwedde 14.2.1880, volgt IXf.
 2. Geertruida Bots, geb. Onstwedde 19.2.1882, volgt IXg.
 3. Eltje Bots, geb. Onstwedde 4.3.1885, overl. Odoorn 13.10.1907.
 4. Albert Bots, geb. Onstwedde 25.3.1888, volgt IXh.
 5. Gepke Bots, geb. Onstwedde 25.11.1890, volgt IXi.
 6. Boukje Bots, geb. Onstwedde 4.12.1893, volgt IXj.
 7. Henderika Bots, geb. Onstwedde 10.5.1896, volgt IXk.
 8. Jantje Bots, geb. Onstwedde 9.9.1898, volgt IXk*.
 9. Willem Bots, geb. Onstwedde 1.1.1905, volgt IXl.
\

 

VIIIj. Hinderk Bots, (zn. van VIIf), geb. Wedde 27.8.1877, overl. Wedde 11.2.1960, tr.(burg.stand)(1) Wildervank 20.10.1904 Fokkiena Feiken, geb. Wildervank 2.2.1882, overl. Wedde 8.4.1909, dr. van Harm Feiken en Afiena Slim.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Bots, geb. Wedde 9.3.1905, volgt IXm.
 2. Harm Klaas Bots, geb. Wedde .2.1908, overl. Wedde 19.8.1908

Hinderk Bots, tr.(burg.stand)(2) Wedde 12.4.1911 Jodoka Siks, geb. Wedde 8.8.1882, overl. Winschoten 9.11.1950, dr. van Jan Siks en Harmanna Meems.
Uit dit huwelijk:

 1. Hiske Bots, geb. Wedde 22.1.1912, volgt IXn.
 2. Jan Bots, geb. Wedde 10.2.1913, volgt IXo.
 3. Harmanna Bots, geb. Wedde 18.10.1915, volgt IXo*.
 4. Elziena Bots, geb. Wedde 21.4.1917, volgt IXp.
 5. Addo Hendrik Bots, geb. Wedde 6.1.1919, volgt IXq.
 6. Hendrik Jodokus Bots, geb. Wedde 9.2.1920, overl. Bellingwedde 4.1.2000.
 7. Rotgert Bots, geb. Wedde 30.4.1921, overl. Winschoten 6.2.2008.
 8. Martinus Bots, geb. Wedde 24.10.1922, vermist ca. 1944.
 9. Elzinus Jan Bots, geb. Wedde 18.4.1924, overl. Olzewsnica-Stara (Polen) ca. 19.10.1944, begr. oorlogskerkhof Modlin (Polen).

 

VIIIk. Elsiena Bots, (dr. van VIIf), geb. Wedde 29.9.1878, overl. Oude Pekela 26.10.1934,tr.(burg.stand) Oude Pekela 21.6.1899 Jan Staal, geb. Oude Pekela 24.1.1871, overl. Oude Pekela 23.7.1958, bakker, zn. van Geert Staal en Jantje Bolderwijns Gent.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Okko Staal, geb. Oude Pekela 20.4.1900, overl. Oude Pekela 27.4.1901.
 2. Geert Okko Staal, geb. Oude Pekela 5.8.1901, overl. Oude Pekela 22.8.1901.
 3. Albert Hendrik Staal, geb. Oude Pekela 18.12.1902, landbouwer, tr.(burg.stand) Oude Pekela 2.1.1935 Catharina Lammechina Heukers, geb. Nieuwe Pekela 17.3.1905, dr. van Hindrik Heukers en Roelfina Oldenburger.

 

VIIIl. Grietje Bots, (dr. van VIIi), geb. Onstwedde 5.3.1862, huishoudster, overl. Belingwolde 25.5.1931, tr.(burg.stand)(1) Onstwedde 10.3.1888 Remke Germs, geb. Wildervank 6.3.1866, arbeider, overl. Borger 25.9.1889, zn. van Jacob Germs en Trijntje Huizinga.
Uit dit huwelijk:
 1. Fennechien Germs, geb. Onstwedde 27.3.1888, overl. Onstwedde 19.1.1922, tr.(burg.stand) Onstwedde 10.5.1913 Geert Elzen, geb. Onstwedde 5.12.1885, arbeider, sluismeester, overl. Onstwedde 2.9.1956, zn. van Willem Elzen en Annechien Mulder.

Grietje Bots, tr.(burg.stand)(2) Bellingwolde 31.1.1891 Elze Hidding, geb. Bellingwolde 8.10.1847, overl. Bellingwolde 17.10.1909, zn. van Derk Hidding en Zwaantje Huizing.
Uit dit huwelijk:

 1. Albertje Hidding, geb. Bellingwolde 14.3.1891, dienstbode, overl. Groningen 19.11.1953, tr.(burg.stand) Veendam 19.5.1917 Lourens Nieland, geb. Muntendam 30.9.1893, stoker, zn. van Hendrik Nieland en Orseltje de Vries.
 2. Klaassina Hidding, geb. Bellingwolde 20.3.1893, overl. Onstwedde 2.7.1949, tr.(burg.stand) Bellingwolde 4.11.1920 Jan Bick, geb. Nieuwe Pekela 14.10.1898, hulpkommies, zn. van Christiaan Bick en Klasssien Sprik.
 3. Hinderika Hidding, geb. Bellingwolde 22.9.1895, tr.(burg.stand) Bellingwolde 30.11.1918 Eggo Smit, geb. Scheemda 5.8.1891, arbeider, zn. van Harm Esders Smit en Elisabeth Boer.
 4. Hiske Hidding, geb. Bellingwolde 25.7.1898, arbeider, tr.(burg.stand) Bellingwolde 29.4.1922 Geertje Kloppenburg, geb. Onstwedde 9.5.1902, dr. van Roelf Kloppenburg en Grietje Warsing 
 5. Zwaantje Hidding, geb. Bellingwolde 14.12.1899, overl. Onstwedde 4.1.1946, tr.(burg.stand) Onstwedde 30.10.1926 Geert Elzen, geb. Onstwedde 5.12.1885, arbeider, sluismeester, overl. Onstwedde 2.9.1956, zn. van Willem Elzen en Annechien Mulder.
 6. Elze Hidding, geb. Bellingwolde 18.6.1903, landbouwer, tr.(burg.st.) Winschoten 15.5.1941 Trientje Mulder, geb. Scheemda 17.6.1905, dr. van Marchinus Mulder en Hilgiena Stofferdiena Bakker.

 

VIIIm. Klazina Bots, (dr. van VIIi), geb. Onstwedde 8.4.1867, overl. Onstwedde 17.11.1950, tr.(burg.stand) Onstwedde 17.7.1886 Geert Huiting, geb. Onstwedde 19.11.1859, losarbeider, overl. Onstwedde 5.3.1942, zn. van Hilvert Huiting en Rikste Wakker.
Uit dit huwelijk:
 1. Hilvert Huiting, geb. Onstwedde 22.12.1886, arbeider, overl. Onstwedde 4.11.1954, tr.(burg.stand) Onstwedde 18.11.1916 Willemtje Stuut, geb. Onstwedde 20.10.1892, dr. van Siemen Stuut en Willemtje Boelm.
 2. Fennechien Huiting, geb. Onstwedde 25.10.1888, overl. Onstwedde 10.5.1951, tr.(burg.stand) Onstwedde 10.4.1915 Hilvert Huiting, geb. Onstwedde 3.7.1877, arbeider, zn van Roelf Huiting en Grietje Groen.
 3. Hiske Huiting, geb. Onstwedde 10.4.1891, timmerman, tr.(burg.stand) Onstwedde 5.5.1917 Zwaantje Huiting, geb Onstwedde 27.7.1894, dr. van Jakob Huiting en Siena van Weerden.
 4. Rikste Huiting, geb. Onstwedde 16.10.1893, overl. 24.4.1988, tr.(burg.stand) Onstwedde 14.2.1914 Klaas Wubs, geb. Onstwedde 18.4.1892, landbouwer, overl. 17.1.1986, zn. van Harm Wubs en Hindertje Kruize.
 5. Grietje Huiting, geb. Onstwedde 15.6.1896, tr.(burg.stand) Onstwedde 6.5.1916 Harm Kruize, geb. Onstwedde 5.2.1892, arbeider, zn. van Jan Kruize en Louize Prins.
 6. Janna Huiting, geb. Onstwedde 9.2.1899, tr.(burg.stand) Onstwedde 13.4.1918 Geert Wilts, geb. Onstwedde 10.4.1887, arbeider, zn. van Wubbe Wilts en Janna Huiting.
 7. Willem Huiting, geb. Onstwedde 20.9.1901, overl. Onstwedde 6.12.1901.
 8. Willem Huiting, geb. Onstwedde 14.10.1902, overl. Onstwedde 16.1.1903.
 9. Geertruida Huiting, geb. Onstwedde 10.3.1905.
 10. Klazina Huiting, geb. Onstwedde 20.11.1907, overl. Onstwedde 26.5.1908.

 

VIIIn. Harmke Bots, (dr. van VIIj), geb. Onstwedde 23.3.1866, overl. Onstwedde 20.9.1941, tr.(burg.stand) Onstwedde 31.10.1891 Hindrik Bontkes, geb. Vlagtwedde 15.10.1847, arbeider, overl. Onstwedde 11.9.1916, zn. van Albert Bontkes en Fennegien Scheper.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Bontkes, geb. Onstwedde 4.3.1892, overl. Onstwedde 9.3.1892.
 2. Grietje Bontkes, geb. Onstwedde 13.4.1893, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 24.5.1913 Jan Engelkes, geb. Vlagtwedde 1.10.1887, landbouwer, zn. van Roelf Engelkes en Geesje Scheper.
 3. Fennechien Bontkes, geb. Onstwedde 21.4.1895, overl. Onstwedde 4.2.1899.
 4. doodgeboren kind, geb. Onstwedde 25.12.1897.
 5. Fennechien Bontkes, geb. Onstwedde 13.4.1900, tr.(burg.stand) Onstwedde 29.11.1919 Derk Jan Smit, geb. Vlagtwedde 11.5.1895, landbouwer, zn. van Scholte Smit en Aaaltje Hidding.
 6. Harmina Bontkes, geb. Onstwedde 14.12.1902, overl. Vlagtwedde 12.8.1940, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 18.4.1925 Klaas Meulman, geb. Wedde 20.9.1896, bakker, zn. van Eildert Meulman en Naantje Vloo.
 7. Albert Bontkes, geb. Onstwedde 4.11.1905.

 

VIIIo. Grietje Bots, (dr. van VIIj), geb. Onstwedde 4.3.1868, overl. Onstwedde 11.5.1931, tr.(burg.stand) Onstwedde 4.5.1895 Albert Borcherts, geb. Onstwedde 16.11.1866, landbouwer, overl. Onstwedde 18.1.1945, zn. van Jakob Borcherts en Maria Korte.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Borcherts, geb. Onstwedde 17.6.1896, tr.(burg.stand) Onstwedde 9.5.1925 Jan Hilgenga, geb. Onstwedde 9.4.1895, landbouwer, zn. van Reint Hilgenga en Harmke Kroeze.
 2. Wubbe Borcherts, geb. Onstwedde 2.12.1898, overl. Onstwedde 12.9.1921.
 3. Grietje Borcherts, geb. Onstwedde 25.9.1902, tr.(burg.stand) Onstwedde 2.5.1902 Geert Prins, geb. Onstwedde 2.7.1905, arbeider, zn. van Hendrik Prins en Roelfien Roelfsema.
 4. Leentje Borcherts, geb. Onstwedde 23.2.1908, tr.(burg.stand) Onstwedde 6.5.1935 Jan Huls, geb. Onstwedde 18.5.1908, arbeider, zn. van Engel Huls en Jantje Teijen.

 

VIIIp. Albertje Bots, (dr. van VIIj), geb. Onstwedde 11.9.1872, overl. Onstwedde 25.2.1957, tr.(burg.stand) Onstwedde 14.11.1896 Freerk Prins, geb. Vlagtwedde 13.9.1871,boerenknecht, overl. Onstwedde 24.4.1926, zn. van Albert Prins en Roelfien Joling.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Prins, geb. Onstwedde 22.1.1897, arbeider, overl. 11.12.1983, tr.(burg.stand) Onstwedde 10.1.1920 Grietje Huiting, geb. Onstwedde 2.6.1895, overl. 29.12.1975,  dr. van Jan Huiting en Geertje Kruize.
 2. Wubbe Prins, geb. Onstwedde 12.3.1899.
 3. Roelfien Prins, geb. Onstwedde 28.4.1901, tr.(burg.stand) Onstwedde 3.3.1927 Eppo Roskamp, geb. Onstwedde 18.2.1899, landbouwer, overl. Onstwedde 28.4. 1962, zn. van Berend Roskamp en Nantje Hulzebos.
 4. Harm Prins, geb. Onstwedde 6.7.1904, voerman, tr.(burg.stand) Onstwedde 9.5.1930 Trijntje Kruize, geb. Onstwedde 5.6.1909, dr. van Hilvert Kruize en Johanna Wilts.
 5. Geert Prins, geb. Onstwedde 30.1.1907, landbouwer, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.5.1931 Klaartje Bouwland, geb. Onstwedde 13.7.1910, dr. van Gerrit Bouwland en Aaltje Bodewitz.

 

VIIIq. Harm Bots, (zn. van VIIj), geb. Onstwedde 27.2.1876, reiziger in kruidenierswaren, overl. Oude Pekela 6.2.1962, tr.(burg.stand) Onstwedde 11.6.1904 Aike Ristig, geb. Oude Pekela 12.1.1873, overl. Oude Pekela 13.6.1970, dr. van Hinderikus Ristig en Engeltje Hekman.
Uit dit huwelijk:
 1. Wubbe Bots, geb. Onstwedde 2.6.1905, volgt IXr.
 2. Henderikus Bots, geb. Onstwedde 6.11.1906, overl. Delfzijl 31.12.2001.

 

VIIIr. Margina Bots, (dr. van VIIl), geb. Onstwedde 12.1.1864, overl. Onstwedde 5.9.1943, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.12.1893 Wubbe Maarsingh, geb. Onstwedde 28.10.1846, overl. Onstwedde 18.4.1909, zn. van Aike Maarsingh en Dedde Hiskes.
Uit dit huwelijk:
 1. Aike Maarsingh, geb. Onstwedde 10.2.1894, overl. Onstwedde 2.5.1894.
 2. Dedde Maarsingh, geb. Onstwedde 28.2.1895, overl. Onstwedde 4.4.1956.
 3. Grietje Maarsingh, geb. Onstwedde 30.4.1896, overl. 16.1.1987, tr.(burg.stand) Onstwedde 29.9.1920 Johannes Huitsing, geb. Onstwedde 17.3.1891, arbeider, overl. Onstwedde 23.4.1942, zn. vn Derk Huitsing en Wubke Huiges.
 4. Aike Maarsingh, geb. Onstwedde 26.5.1897, landbouwer, overl. 21.12.1976, tr.(burg.stand) Onstwedde 20.5.1931 Fennegien Wolfs, geb. Onstwedde 19.9.1903, overl. 15.9.1968, dr. van Wubbe Wolfs en Lammechien Kruize.
 5. Zwaantina Aikina Maarsingh, geb. Onstwedde 9.10.1899, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.7.1938 Hendrik Stroeding, geb. Vlagtwedde 9.1.1908, landbouwer, overl. 29.8.1976, zn. van Hindrik Stroeding en Albertje Schuring.

 

VIIIs. Anton Bots, (zn. van VIIl), geb. Onstwedde 11.3.1876, landbouwer, overl. Onstwedde 17.11.1949, tr.(burg.stand) Onstwedde 20.8.1921 Grietje Streuding, geb. Onstwedde 15.1.1891, overl. Winschoten 25.7.1972, dr. van Hinderikus Streuding en Elsien Hidding.
Uit dit huwelijk:
 1. Hinderikus Elze Bots, geb. Onstwedde 1.10.1916. Geboren als Hinderikus Elze Streuding en erkend bij huwelijk van Anton Bots en Grietje Streuding, volgt IXs.
 2. Harmannnus Bots, geb. Onstwedde 16.9.1924, volgt IXt.
 3. Elsien Bots, geb. Onstwedde 25.9.1926, volgt IXt*.

 

VIIIt. Albert Bots, (zn. van VIIl), geb. Onstwedde 1.8.1879, landbouwer, overl. Stadskanaal 5.8.1973, tr.(burg.stand) Onstwedde 22.4.1911 Zwaantje Wakker, geb. Onstwedde 14.3.1876, overl. Onstwedde 7.12.1916, dr. van Berend Wakker en Jantje Tempel.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantje Bots, geb. Onstwedde 15.1.1914, volgt IXu.
 2. Zwaantje Bots, geb. Onstwedde 7.12.1916, volgt IXv.

 

VIIIu. Hiske Bots, (zn. van VIIl), geb. Onstwedde 25.5.1891, landbouwer, overl. Winschoten 23.1.1973, tr.(burg.stand) Onstwedde 11.6.1921 Fennechien Volders, geb. Onstwedde 31.7.1900, dr. van Tamme Volders en Grietje Baskers.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Bots, geb. Onstwedde 20.11.1921, volgt IXw.
 2. doodgeboren kind, geb. Vlagtwedde 2.1.1924.
 3. doodgeboren kind, geb. Vlagtwedde 18.6.1925.
 4. Grietje Bots, geb. Vlagtwedde 16.5.1927, volgt IXx.

 

VIIIv. Reindina Albertina Bots, (dr. van VIIr), geb. Onstwedde 14.1.1883, overl. Onstwedde 22.12.1922, tr.(burg.stand) Onstwedde 10.5.1918 Jan Wubs, geb. Onstwedde 20.5.1883, landbouwer, overl. Onstwedde 31.3.1969, zn. van Migchel Wubs en Albertje Gelling.
Uit dit huwelijk:
 1. Hindertje Wubs, geb. Onstwedde 6.4.1920.
 2. Albertje Wubs, geb. Onstwedde 23.6.1921.
 3. doodgeboren kind, geb. Onstwedde 12.1922.

GENERATIE IX

terug

IXa*. Fennegien Bots, (dr. van VIIIb), geb. Emmen 24.2.1867, overl. Emmen 6.2.1930, tr.(burg.st.) Emmen 4.5.1883 Evert Remmelt Middelveen, geb. Emmen 3.3.1859, overl. Westerbork 22.11.1940, landbouwer, zn. van Wolter Middelveen en Aafje Broekman.
Uit dit huwelijk:
 1. Ekkina Middelveen, geb. Emmen 25.1.1884, overl. Hoogeveen 15.3.1928.
 2. Wolter Middelveen, geb. Emmen 16.12.1885, overl. Emmen 14.3.1888.
 3. Wolter Middelveen. geb. Emmen 17.3.1888, rijkscommies, tr.(burg.stand) Oosterhesselen 3.6.1915 Grietje Pol, geb. Dalen 24.12.1892, dr. van Jan Bol en Elizabeth Boom.
 4. Geert Middelveen, geb. Emmen 13.10.1890, landbouwer, tr.(1)(burg.stand) Oosterhesselen 26.4.1923 Geesje Pol, geb. Oosterhesselen 21.9.1894, overl. Oosterhesselen 2.12.1940, dr. van Jan Pol en Elizabeth Boom.
  Geert Middelveen, tr.(2) Johanna Frederika Kamping, geb. Schoonebeek 17.3.1894, overl. 10.2.1964, dr. van Jan Kamping en Jantje Vleems.
 5. Aafje Middelveen, geb. Emmen 30.4.1893, overl. 3.2.1963, tr.(burg.stand) Dalen 4.10.1916 Derk Kiers, geb. Dalen 6.2.1883, timmerman, zn. van Jan Kiers en Jantjer Benting.
 6. Aaltien Middelveen, geb. Emmen 27.11.1895, overl. 25.3.1973,tr.(burg.stand) Zweeloo 4.5.1920 Gerrit Naber, geb. Zweeloo 9.3.1896, landbouwer, overl. 24.2.1981, zn. van Gerrit Naber en Marchje Kunstman.
 7. Margaretha Middelveen, geb. Odoorn 3.9.1898, overl. 25.4.1989, tr.(burg.stand) Oosterhesselen 26.4.1923 Geert Teunissen, geb. Emmen 27.11.1898, landbouwer, overl. 6.6.1993, zn. van Herm Teunissen en Margien Oosting.
 8. Ekke Middelveen, geb. Emmen 16.2.1901, timmerman, tr.(burg.stand) Westerbork 8.3.1928 Lina Jantina Pauw, geb. Westerbork 1.7.1902, overl. Emmen 16.9.1960. dr. van Lambert Pauw en Jantiena Bleeker.
 9. Jan Wolters Middelveen, geb. Emmen 1.9.1903, bakker, tr.(burg.stand) Westerbork 5.4.1932 Geesje Pauw, geb. Westerbork 10.4.1906, dr. van Lambert Pauw en Jantiena Bleeker.
 10. Harm Middelveen, geb. Emmen 14.4.1907.

 

IXa. Geert Bots, (zn. van VIIIb), geb. Emmen 10.5.1871, overl. Emmen 1.7.1957, tr.(burg.st.) Odoorn 1.5.1900 Hinderkien Timmer, geb. Emmen 19.7.1868, overl. Groningen 9.9.1922, dr. van Willem Timmer en Fennegien Snoeijing.
Uit dit huwelijk:
 1. Fennechiena Aaltiena Bots, geb. Emmen 20.6.1909, volgt Xa.

 

IXb. Marianne Bots, (dr. van VIIIc), geb. Onstwedde 12.3.1863, overl. Onstwedde 27.4.1950, tr.(burg.stand) Onstwedde 3.5.1890 Hendrik Slim, geb. Onstwedde 29.11.1864, landbouwer, kastelein, overl. Emmen 25.4.1944, zn. van Meerten Slim en Hester Benus.
Uit dit huwelijk:
 1. Hester Slim, geb. Onstwedde 19.9.1890, overl. Winschoten 2.12.1941, tr.(burg.stand) Onstwedde 24.1.1917 Geert Jonkman, geb. Hoogezand 3.4.1888, landbouwer, overl. Grongingen 26.6.1966, zn. van Douwe Jonkman en Zwaantje de Graaf.
 2. Wilhelmina Slim, geb. Onstwedde 10.11.1891, tr.(burg.stand) Onstwedde 17.6.1914 Klaas Prummel, geb. Odoorn 14.10.1884, bouwkundige, overl. Stadskanaal 25.10.1970, zn. van Jan Prummel en Jantje Jonker.
 3. Meerten Slim, geb. Onstwedde 25.3.1893.
 4. Pietertje Slim, geb. Onstwedde 29.11.1894, tr.(burg.stand) Onstwedde 23.4.1919 Douwinus Hars, geb. Emmen 28.5.1892, bakker, zn. van Roelof Hars en Trientien Veen.
 5. Jakob Slim, geb. Onstwedde 25.9.1896, onderwijzer, tr.(burg.stand) Onstwedde 18.11.1921 Pieternella Bosch, geb. Odoorn 10.8.1899, dr. van Lukas Bosch en Jakoba Smit.
 6. Geert Hendrik Slim, geb. Onstwedde 16.7.1899, landbouwer, tr.(burg.stand) Odoorn 21.3.1924 Trientje Kleinenberg, geb. Odoorn 30.1.1898, dr. van Tijs Kleinenberg en Anna Zeven.
 7. Trijnus Anno Slim, geb. Onstwedde 5.6.1901, landbouwer, tr.(burg.stand) Odoorn 21.5.1926 Sietska Haikens, geb. Odoorn 18.2.1904, dr. van Willem Haikens en Egbertien Poelman.
 8. Bauwina Gerrechiena Slim, geb. Onstwedde 10.12.1903.
 9. Jantina Slim, geb. Onstwedde 5.4.1906, tr.(burg.stand) Onstwedde 14.5.1930 Wolter Borgesius, geb. Wildervank 8.12.1898, bakker, overl. Groningen 26.1.1956, zn. van Goedhart Borgesius en Jantje van der Veen.

 

IXc. Geert Bots, (zn. van VIIIc), geb. Onstwedde 21.10.1864, vervener, tr.(burg.stand) Onstwedde 31.3.1892, gescheiden Onstwedde 23.9.1902, Grietje de Boer, geb. Oude Pekela 21.9.1868, overl. Onstwedde 11.10.1952, dr. van Wilke de Boer en Catrina Zwalve.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Pieternella Bots, geb. Odoorn 2.12.1892, costuumnaaister, overl. Vlagtwedde 8.8.1979.
 2. Pieter Bots, geb. Odoorn 2.4.1895, overl. Odoorn 8.5.1896.
 3. Doodgeboren kind Bots, Odoorn 23.1.1897.
 4. Catharina Wilkomina Bots, geb. Odoorn 13.6.1900, volgt Xb.
OP 16 mei 1918 arriveert Geert Bots in New York. Hij komt aan met het schip Philadelphia die vanuit Liverpool is vertrokken.

 

IXd. Hendrik Bots, (zn. van VIIIc), geb. Onstwedde 2.7.1866, winkelier, overl. Vlagtwedde 22.3.1945, tr.(burg.stand) Odoorn 6.10.1904 Tijtje Schoenmaker, geb. Wildervank 1.4.1880, overl. Winschoten 1.7.1973, dr. van Hindrik Schoenmaker en Aaltje Lever.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Bots, geb. Odoorn 19.2.1905, volgt Xc.
 2. Aaltje Bots, geb. Odoorn 2.7.1906, overl. Odoorn 10.6.1920.
 3. Wilhelmina Bots, geb. Odoorn 18.12.1909, volgt Xd.

 

IXe. Bouwina Berendina Bots, (dr. van VIIIc), geb. Odoorn 9.11.1871, overl. Rotterdam 21.5.1920, tr.(burg.stand) Onstwedde 14.5.1892 Willem de Boer, geb. Oude Pekela 8.6.1865, scheepstimmerman, overl. Rotterdam 14.9.1949, zn. van Wilke de Boer en Catrina Zwalve.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina de Boer, geb. Onstwedde 10.10.1892, overl. Onstwedde 12.1.1894.
 2. Catharina de Boer, geb. Onstwedde 3.6.1894, tr.(burg.stand) Rotterdam 26.6.1929 Klaas Jans Tolner, geb. Oude Pekela 2.3.1901, zn. van Jakob Tolner en Berendina Zuidhof.
 3. Pieter de Boer, geb. Onstwedde 15.12.1895, onderwijzer, tr.(burg.stand) Onstwedde 3.11.1927 Henderika Engelina Sonius, geb.Onstwedde 3.4.1899, overl. 's-Gravenhage ca. 4.9.1956, dr. van Harm Sonius en Antje Pronk.
 4. Wilko de Boer, geb. Onstwedde 16.1.1897, overl. Onstwedde 6.8.1897.
 5. Wilko de Boer, geb. Onstwedde 6.5.1898, overl. Onstwedde 14.9.1898.
 6. Wilko de Boer, geb. Onstwedde 6.12.1899.
 7. Geert Hendrik de Boer, geb. Onstwedde 30.5.1901, overl. Odoorn 11.7.1902.
 8. Hendrik de Boer, geb. Odoorn 10.12.1903, overl. Odoorn 21.1.1908.
 9. Wilhelmina de Boer, geb. Odoorn 23.4.1905, tr.(burg.stand) Rotterdam 29.8.1934 Bessel Johannes van Stuijvenberg, geb. Rotterdam 1.2.1908, chauffeur, zn. van Bessel Johannes van Stuijvenberg en Wilhelmina Antonia Geertruda van Gerwen .
 10. Jakob de Boer, geb. Odoorn 11.8.1906.
 11. Hendrik de Boer, geb. Odoorn 14.7.1908, overl. Odoorn 8.10.1908.
 12. Hendrik de Boer, geb. Odoorn 30.12.1909.
 13. Grietje de Boer, geb. Onstwedde 30.4.1912.
 14. Geert de Boer, geb. Rotterdam 5.12.1915, 4e machinist koopvaardij, overl. Atlantische Oceaan 18.3.1941. Verdronken als gevolg van oorlogshandelingen.

 

IXf. Bouwina Bots, (dr. van VIIIi), geb. Onstwedde 14.2.1880, overl. Vlagtwedde 13.9.1967, tr.(burg.stand) Vlagtwedde 3.2.1906 Jurrien Klaar, geb. Vlagtwedde 22.11.1875, landbouwer, overl. Vlagtwedde 10.12.1962, zn. van Klaas Klaar en Albertje Alvering.
Uit dit huwelijk:
 1. Klaas Klaar, geb. Vlagtwedde 24.4.1906, fabrieksarbeider, tr.(burg.stand) Eindhoven 24.10.1930 Geziena  van Klinken, geb. Odoorn 24.3.1904, naaister, overl. Eindhoven 22.12.1965, dr. van Jan van Klinken en Janna van Klinken.
 2. Jantje KLaar, geb. Vlagtwedde 25.3.1917.

 

IXg. Geertruida Bots, (dr. van VIIIi), geb. Onstwedde 19.2.1882, overl. Stadskanaal 27.7.1971, tr.(burg.stand) Onstwedde 25.3.1905 Jan ten Hoff, geb. Onstwedde 11.10.1881, losarbeider, overl. Onstwedde 18.6.1962, zn. van Willem ten Hoff en Marge Keizer.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem ten Hoff, geb. Onstwedde 2.1.1906, arbeider, tr.(burg.stand) Onstwedde 12.3.1932 Fakina Jantina Greven, geb. Gasselte 11.3.1912, dr. van Freerk Greven en Johanna Maria Robben.
 2. Jantje ten Hoff, geb. Onstwedde 24.12.1907, tr.(burg.stand) Onstwedde 21.5.1927 Jozef Zuidema, geb Onstwedde 21.6.1909, stucadoor, zn. van Jan Zuidema en Hillechien Beuker.
 3. Margie ten Hoff, geb. Onstwedde 29.9.1910.
 4. Henderikus ten Hoff, geb. Onstwedde 25.3.1914, overl. 3.10.1989, tr. Klaasje Bijlsma.
 5. Jan ten Hoff, geb. Onstwedde 9.2.1917.
 6. Lowina ten Hoff, geb. Onstwedde 1.6.1919, tr.(burg.stand) Onstwedde 30.1.1943 Jannes Klein, geb. Emmen ca. 1921, chauffeur, zn. Roelf Klein en Aaltje Lodenstein.
 7. Egbert ten Hoff, geb. Onstwedde 13.10.1922, overl. Onstwedde 27.10.1922.

 

IXh. Albert Bots, (zn. van VIIIi), geb. Onstwedde 25.3.1888, landbouwer, overl. Avereest 14.11.1962, tr.(burg.stand)(1) Odoorn 18.10.1918 Aaltje Bosma, geb. Odoorn 29.1.1894, overl. Odoorn 19.11.1918, dr. van Ente Bosm en Aaltje van de Pers.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantje Bots, geb. Odoorn 30.10.1918, volgt Xe.

Albert Bots, tr.(burg stand)(2) Borger 31.1.1920 Henderika Antina Vos, geb. Nieuwe Pekela 21.4.1899, overl. Veendam 2.3.1975, dr. van Jan Vos en Henderika Antina Koster, gesch. Borger 11.1.1926.
Uit dit huwelijk:

 1. Henderika Bots, geb. Groningen 26.2.1926, volgt Xf.

 

IXi. Gepke Bots, (dr. van VIIIi), geb. Onstwedde 25.11.1890, overl. Eindhoven 12.7.1968, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.1.1910 Willem ten Hoff, geb. Gieten 13.2.1886, grondwerker, koopman, overl. Venray 25.4.1975, zn. van Okko ten Hoff en Grietje Moesker.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje ten Hoff, geb. Onstwedde 17.2.1911, tr.(burg.stand) Eindhoven 24.8.1944 Cornelis Matthijs Weltje, geb. Delft 7.6.1905, zn. van Hendrik Weltje en Cornelia Johanna Broos.
 2. Jantje ten Hoff, geb. Onstwedde 10.4.1912, tr.(burg.stand) Eindhoven 29.10.1937 Wilhelmus Johannes van Genechten, geb. Helmond 30.9.1912, zn. van Johannes Cornelis Lodewicus van Genechten en Maria Agnes van Deursen
 3. Okko ten Hoff, geb. Onstwedde 12.7.1914.
 4. Hinderikus ten Hoff, geb. Onstwedde 13.2.1921.

 

IXj. Boukje Bots, (dr. van VIIIi), geb. Onstwedde 4.12.1893, overl. Stadskanaal 4.8.1970, tr.(burg.stand) Onstwedde 19.7.1913 Wijnhold Nijmeijer, geb. Vlagtwedde 12.4.1886, losarbeider, overl. Groningen 25.11.1965, zn. van Hindrik Nijmeijer en Johanna Huizing.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Nijmeijer, geb. Onstwedde 3.1.1914.
 2. Henderikus Nijmeijer, geb. Onstwedde 30.1.1915.
 3. Jantje Nijmeijer, geb. Onstwedde 14.4.1917, overl. 13.5.1997, tr. Jan Noordhuis, geb. Onstwedde 15.11.1921, overl. 5.2.1991.
 4. Annechien Nijmeijer, geb. Onstwedde 18.3.1919.
 5. Hindrik Nijmeijer, geb. Onstwedde 23.12.1920.
 6. Louwina Nijmeijer, geb. Onstwedde 9.6.1923.
 7. Berendina Marchina Nijmeijer, geb. Onstwedde 24.3.1925, tr. Rijnholt Bolt, geb. 28.8.1924, overl. Groningen 16.1.2001.
 8. Geertruida Nijmeijer, geb. Onstwedde 7.4.1930.
 9. Gepke Nijmeijer, geb. Onstwedde 31.12.1933.

 

IXk. Henderika Bots, (dr. van VIIIi), geb. Onstwedde 10.5.1896, overl. Odoorn 6.7.1949, tr.(burg.stand) Onstwedde 4.5.1918 Alle Delfsma, geb. Emmen 30.6.1898, arbeider, overl. Emmen 2.9.1972, zn. van Marten Delfsma en Jantje Bosch.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantje Delfsma, geb. Onstwedde 14.7.1918.
 2. Jantiena Delfsma, geb. Onstwedde 26.2.1920.
 3. Louwine Delfsma, geb. Odoorn 30.1.1921.
 4. Marten Delfsma, geb. Odoorn 20.12.1923, overl. Odoorn 27.1.1925.
 5. Marten Delfsma, geb. Odoorn 26.11.1925.

 

IXk*. Jantje Bots, (dr. van VIIIi), geb. Onstwedde 9.9.1898, overl. Stadskanaal 9.1.1982, tr.(burg.stand) Onstwedde 10.9.1921 Hendrik Nonkes, geb. Onstwedde 29.11.1899, arbeider, overl. 29.5.1982, zn. van Jan Nonkes en Hinderkien Jongman.
Uit dit huwelijk:
 1. Hinderkien Nonkes, geb. ca. 1922, tr.(burg.stand) Onstwedde 13.7.1942 Willem Jongman, geb. Onstwedde ca. 1918, arbeider, zn. van Hendrik Jongman en Wubbina Rijks.

 

IXl. Willem Bots, (zn. van VIIIi), geb. Onstwedde 1.1.1905, ambtenaar, overl. 's-Gravenhage 2.6.1974, tr.(burg.stand) Eindhoven 14.8.1930 Aaltje Danker, geb. Emmen 3.1.1909, overl. Zwolle 25.5.1992, dr. van Jan Danker en Frouktje de Jong.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantje Bots, geb. 's-Gravenhage 16.6.1931, volgt Xg.
 2. Jan Bots, geb. 's-Gravenhage 20.5.1932, volgt Xh.
 3. Henderika Froukje Bots, geb. 's-Gravenhage 13.6.1934, volgt Xi.
 4. Aaltje Bots, geb. 's-Gravenhage 20.11.1935, volgt Xj.
 5. Willem Bots, geb. 's-Gravenhage 27.1.1937, volgt Xk.
 6. Hendrikus Willem Bots, geb. 's-Gravenhage 16.12.1937, volgt Xl.
 7. Jannes Bots, geb. 's-Gravenhage 6.10.1941, volgt Xm.
 8. Louwina Bots, geb. 's-Gravenhage 21.9.1943, volgt Xn.
 9. Maria Bots, geb. 's-Gravenhage 30.1.1945, volgt Xo.
 10. Geertruida Bots, geb. 's-Gravenhage 26.6.1946, overl. 's-Gravenhage 3.2.1959.
 11. Philippus Bots, geb. 's-Gravenhage 15.1.1949, overl. 's-Gravenhage 16.4.1949.

 

IXm. Albert Bots, (zn. van VIIIj), geb. Wedde 9.3.1905, commissionair in granen, overl. Winschoten 29.5.1980, tr.(burg.stand) Wedde 11.2.1931 Geertje Tjabbes, geb. Wedde 10.5.1908, overl. Rolde 12.3.2006, dr. van Eilko Tjabbes en Anna Luchtenborg.
Uit dit huwelijk:
 1. Fokkiena Hinderika Bots, geb. Wedde 10.4.1931, overl. Groningen 25.4.1937.
 2. Eilko Anno Bots, geb. Wedde 9.5.1932, volgt Xp.
 3. Hinderk Fokko Bots, geb. Wedde 11.8.1938, volgt Xq.

 

IXn. Hiske Bots, (zn. van VIIIj), geb. Wedde 22.1.1912, landbouwer, overl. Winschoten 16.5.1990, tr.(burg.stand) Bellingwolde 17.3.1941 Hilje Vrieze, geb. Bellingwolde 7.4.1914, overl. Bellingwolde 30.3.1994, dr. van Harm Vrieze en Talle Gernant.
Uit dit huwelijk:
 1. Tallie Jodoka Bots, geb. Wedde 1.9.1943, volgt Xr.

 

IXo. Jan Bots, (zn. van VIIIj), geb. Wedde 10.2.1913, landbouwer, overl. Winschoten 16.12.1991 tr.(burg.stand) Wedde 20.12.1951 Alke Mulder, geb. Beerta 14.10.1917, overl. Winschoten 23.2.2008, dr. van Jan Geert Mulder en Hillechien Luppens.
Uit dit huwelijk:
 1. Hillechien Jodoka Bots, geb. Winschoten 1.9.1953, volgt Xr*.
 2. Hendrik Jan Bots, geb. Winschoten 21.5.1956, volgt Xr’.

 

IXo*. Harmanna Bots, (dr. van VIIIj), geb. Wedde 18.10.1915, overl. Winschoten 28.5.2004 tr.(burg.stand) Wedde 31.12.1949 Jan Groenewold, geb. Wildervank 17.3.1916, landbouwer, overl. Groningen 5.2.1969, zn. van Otto Groenewold en Gerdina Jantina Mulder.
Uit dit huwelijk:
 1. Otto Hendrik Groenewold, geb. Veendam 2.2.1953.
 2. Jodoka Gerdina Groenewold, geb. Veendam 27.10.1954.

 

IXp. Elziena Bots, (dr. van VIIIj), geb. Wedde 21.4.1917, overl. Groningen 1.10.1999, tr.(burg.stand) Wedde Klaas Koning, geb. Wildervank 25.5.1918, hotelhouder, overl. Groningen 9.1.2002, zn. van Cornelus Koning en Klaziena Berendina Prummel.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius Koning, geb. Groningen 17.11.1949.
 2. Hinderk Koning, geb. Groningen 8.12.1954.
 3. Jodoka Hendrikje Koning, geb. Oldehove 19.6.1956.
 4. Klazina Berendina Koning, geb. Oldehove 19.6.1956.

 

IXq. Addo Hendrik Bots, (zn. van VIIIj), geb. Wedde 6.1.1919, landbouwer, overl. Wedde 17.3.1995, tr.(burg.stand) Sellingen 16.3.1950 Aaltje Nijenmanting, geb. Vlagtwedde 9.1.1924, overl. Bellingwedde 9.4.2016, dr. van Berend Nijenmanting en Maria Hommes.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Bots, geb. Wedde 23.6.1950, volgt Xs.
 2. Maria Jodoka Bots, geb. Wedde 28.6.1954, volgt Xt.
 3. Jodoka Berendina Bots, geb. Winschoten 2.1.1956, volgt Xu.
 4. Berend Johannes Bots, geb. Winschoten 11.9.1958, volgt Xu'.
 5. Hiske Bots, geb. Wedde 22.1.1964, volgt Xu*.

 

IXr. Wubbe Bots, (zn. van VIIIq), geb. Onstwedde 2.6.1905, chef cartonnage fabriek, overl. Oude Pekela 27.6.1984, tr.(burg.stand) Winschoten 19.5.1938 Christina Dreijer, geb. Winschoten 16.5.1905, overl. Pekela 5.6.1995, dr. van Jurjen Dreijer en Trientje Noor.
Uit dit huwelijk:
 1. Harm Jurjen Bots, geb. Oude Pekela 9.8.1939, volgt Xv.

 

IXs. Hinderikus Elze Bots, (zn. van VIIIs), geb. Onstwedde 1.10.1916, huisschilder, overl. Winschoten 17.1.1986, tr.(burg.stand) Onstwedde 27.7.1941 Grietje Kiel, geb. Onstwedde 3.9.1918, overl. Winschoten 13.1.2006. Hinderikus Elze Bots is geboren als Hinderikus Elze Streuding en is erkend bij het huwelijk van Anton Bots en Grietje Streuding
Uit dit huwelijk:
 1. Anton Frans Bots, geb. Winschoten 6.2.1943, volgt Xw.
 2. Grietje Bots, geb. Onstwedde 18.11.1946, volgt Xw'.
 3. Frans Aike Bots, geb. Onstwedde 3.6.1952, volgt Xw''.

 

IXt. Harmannnus Bots, (zn. van VIIIs), geb. Onstwedde 16.9.1924, meubelmaker, overl. Groningen 20.7.1990, tr.(burg.stand) Nieuwe Pekela 22.4.1959 Zwaantje Fleurke, geb. Nieuwe Pekela 4.2.1932, overl. Veendam  1 .9.2019, dr. van Sjoert Fleurke en Geessien Koers.
Uit dit huwelijk:
 1. Geessien Bots, geb. Winschoten 3.10.1959.
 2. Grietje Bots, geb. Onstwedde 8.11.1960, volgt Xw*.

 

IXt*. Elsien Bots, (dr. van VIIIs), geb. Onstwedde 25.9.1926, overl. Veendan 26.7.2018, tr.(burg.stand) Onstwedde 12.5.1954 Hendrik Timpener, geb. Onstwedde 29.6.1924, kruidenier, overl. Winschoten 1.11.1993, zn. van Berend Timpener en Jantje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
 1. dood geboren kind, geb. Winschoten 15.9.1959.

 

IXu. Jantje Bots, (dr. van VIIIt), geb. Onstwedde 15.1.1914, overl. Vlagtwedde 19.7.1999, tr.(burg.stand) Onstwedde 8.5.1939 Steffen Henssems, geb. Onstwedde 7.1.1914, aannemer, overl. Vlagtwedde 7.7.1974, zn. van Aike Henssems en Jantje Kruize.
Uit dit huwelijk:
 1. Zwaantje Henssems, geb. Vlagtwedde 8.2.1940.
 2. Jantje Henssems, geb. Vlagtwedde 23.3.1941.

 

IXv. Zwaantje Bots, (dr. van VIIIt), geb. Onstwedde 7.12.1916, overl. 12.8.2011, tr.(burg.stand) Onstwedde 9.4.1946 Jannes Hemssems, geb. Onstwedde 1.3.1919, timmerman, overl. 6.8.1998, zn. van Aike Hemssems en Jantje Kruize.
Uit dit huwelijk:
 1. Aike Hemssems, geb. Vlagtwedde 3.10.1947.
 2. Albert Hemssems, geb. Vlagtwedde 2.3.1949.
 3. Zwaantje Margina Hemssems, geb. Onstwedde 28.1.1956.

 

IXw. Geert Bots, (zn. van VIIIu), geb. Onstwedde 20.11.1921, landbouwer, arbeider fittingfabriek, overl. Deventer 7.8.1989, tr.(burg.stand) Onstwedde 27.10.1947 Jantje Melgerdina Dekker, geb. Onstwedde 6.12.1922, overl. Deventer 7.5.2015, dr. van Harm Dekker en Anna Snijder.
Uit dit huwelijk:
 1. Hiske Bots, geb. Onstwedde 1.5.1948, vrachtwagenchauffeur, tr.(burg.stand) Deventer 29.6.1973 Petronella Jacoba Elisabeth Wakkermans, geb. Deventer 15.8.1951, dr. van Hendrik Marinus Wakkermans en Wilhelmina Jacoba Blok.
 2. Harm Bots, geb. Onstwedde 26.12.1949, volgt Xx.
 3. Abel Bots, geb. Deventer 20.3.1955, volgt Xy.
 4. Fennechiena Bots, geb. Deventer 3.6.1957, volgt Xz.
 5. Anna Bots, geb. Deventer 23.4.1959, tr.(burg.st.) Deventer 20.8.1987 Jan Hendrik Nijland, geb. Bathmen 12.2.1958, timmerman, zn. van Dirk Nijland en Toos Bronsvoort.

 

IXx. Grietje Bots, (dr. van VIIIu), geb. Vlagtwedde 16.5.1927, tr.(burg.stand) 25.4.1952 Jan Berend Meijer, geb. Vlagtwedde 14.9.1924, molenaar, zn. van Berend Meijer en Ettje Maria Geertje Weeke.
Uit dit huwelijk:
 1. Berend Jan Meijer, geb. Winschoten 10.3.1954.
 2. Hiske Geert Meijer, geb. Vlagtwedde 19.3.1956.

GENERATIE X

terug

Xa. Fennechiena Aaltiena Bots, (dr. van IXa), geb. Emmen 20.6.1909, overl. Emmen 20.10.1968 tr.(burg.stand) Emmen 22.3.1932 Hindrik Zwiers, geb. Emmen 7.10.1905, landbouwer, overl. Emmen 5.1.1955, zn. van Luchien Zwiers en Grietien Schirring.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Zwiers, geb. Emmen 2.7.1934.
 2. Grietiena Hindrika Zwiers, geb. Emmen 29.7.1939, overl. 9.11.2006, tr. Jan Schoemaker, geb. 6.9.1933, overl. 20.1.1992.

 

Xb. Catharina Wilkomina Bots, (dr. van IXc), geb. Odoorn 13.6.1900, overl. Capelle aan den IJssel 29.6.1979, tr.(burg.stand) Onstwedde 9.7.1928 Jelke Berend Bosch, geb. Odoorn 3.5.1902, commies, verificateur, overl. Capelle aan den IJssel 27.6.1976, zn. van Lukas Bosch en Jakoba Smit.
Uit dit huwelijk:
 1. Greta Jacoba Bosch, geb. Rotterdam 1.10.1936.

 

Xc. Pieter Bots, (zn. van IXd), geb. Odoorn 19.2.1905, onderwijzer, overl. Bilthoven 23.2.1972. tr.(burg.stand)(1) Odoorn 7.5.1930 Elsjen Rubingh, geb. Wildervank 8.10.1904, overl. Odoorn 5.7.1934, dr. van Hindrik Rubingh en Roelfien Schuringa.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Bots, geb. Odoorn 23.11.1930, volgt XIa.
 2. Roelof Bots, geb. Odoorn 10.6.1934, volgt XIb.

Pieter Bots, tr.(burg.stand)(2) Tilburg 17.5.1935 Lina Noach, geb. Lüdenscheid (Duitsland) 25.12.1903, overl. Ommen 14-2-1992, dr. van Bernard Noach en Lina Bremecker.
Uit dit huwelijk:

 1. Lina Bots, geb. Odoorn 15.7.1942, overl. Groningen 31.10.1966.

 

Xd. Wilhelmina Bots, (dr. van IXd), geb. Odoorn 18.12.1909, overl. Vlagtwedde 7.9.1993, tr.(burg.stand) Odoorn 29.9.1937 Pieter Dijks, geb. Onstwedde 8.9.1910, kruidenier, overl. Emmen 15.8.1984, zn. van Henderikus Dijks en Harmina de Bie.
Uit dit huwelijk:
 1. Harmina Dijks, geb. Vlagtwedde 2.2.1940.
 2. Hendrik Dijks, geb. Vlagtwedde 4.7.1954.

 

Xe. Jantje Bots, (dr. van IXh), geb. Odoorn 30.10.1918, overl. Stadskanaal 14.11.2017, tr.(burg.stand) Odoorn 19.3.1943 Niesko de Vries, geb. Odoorn 18.2.1916, arbeider, overl. Odoorn 13.3.1978, zn. van Ebel de Vries en Annegien Kiewiet.
Uit dit huwelijk:
 1. Ebel de Vries, geb. Odoorn 23.1.1944, overl. 22.6.2008, tr.(burg.stand) Odoorn 2.8.1966 Hendrikje Niemeijer, geb. Odoorn 6.12.1943, dr. van Willem Niemeijer en Wiechertje Doll.
 2. Aaltje Antje de Vries, geb. Odoorn 17.4.1946, tr.(burg.stand) Odoorn 30.5.1967 Harm Jan te Velde, geb. ca. 1946, zn. van Remke te Velde en Ida Berendina Eleveld.
 3. Annegien de Vries, geb. Odoorn 18.3.1947, tr. (burg.stand) Odoorn 5.3.1968 Geert Meijer, geb. te Musselkanaal, overl. 31.10.2000.
 4. Martje de Vries, geb. Odoorn 30.12.1948, tr.(burg.stand) Odoorn 22.9.1972 Johannes H. Veenker.
 5. Annegien de Vries, geb. Odoorn 30.12.1948, overl. Emmen 3.5.2003 tr.(burg.stand) Odoorn 14.1.1969 Gerrit Kamerling.
 6. Albert de Vries, geb. Odoorn 22.6.1951, tr.(burg.stand) Odoorn 13.3.1973 Frouwina van Vondel, geb. Odoorn 18.10.1952, dr. van Berend van Vondel en Albertje Plaggenburg.
 7. Johan Hendrik de Vries, geb. Odoorn 9.4.1956, tr. (burg.stand) terApel 20.4. 1979 Pia Bolk.
 8. Stientje de Vries, geb. Odoorn 17.1.1958, tr.(burg.stand) Odoorn 14.10.1977 Klaas Winters, geb. te Brederwiede.
 9. Niesien Ellegonda Berendina Blientje de Vries, geb. Odoorn 7.6.1963, tr. (burg.stand) 25.11.1988 Alex Gerth, geb. te Emmen.

 

Xf. Henderika Bots, (dr. van IXh), geb. Groningen 26.2.1926, dienstbode, overl. Borger 14.5.1988.
 1. Harm Groenhof, geb. Bots, geb. Groningen 10.1.1949.
 2. Judith Groenhof, geb. Bots, geb. Winterswijk 1.12.1950.

Henderika Bots, tr.(burg.stand)(1) Winterswijk 24.8.1951 Jan Reino Ruwhof, geb. Winterswijk 17.10.1901, arbeider NS, cartonagefabriek, overl. Winterswijk 24.3.1975, zn. van Jan Gerhard Ruwhof en Aleida Jansen. Gescheiden Winterswijk 27.11.1952

Henderika Bots.

 1. Alex Bots, geb. Groningen 8.11.1953.

Henderika Bots, tr.(burg.stand)(2) Gasselte 19.12.1953 Nanne Groenhof, geb. Groningen 24.11.1921, landarbeider, fabrieksarbeider, overl. Gasselte 26.1.1964, zn. van Nanne Groenhof en Hillechiena Mulder.
Uit dit huwelijk:

 1. Hillechiena Groenhof, geb. Gasselte 17.7.1955.

Henderika Bots.

 1. Jantina Adriana Nutbeij geb. Bots, geb. Groningen 18.3.1966.

 

Xg. Jantje Bots, (dr. van IXl), geb. 's-Gravenhage 16.6.1931, overl. Zwolle 28.3.2003, tr.(burg.stand) Eindhoven 27.5.1955 Herman de Vries, geb. Zwolle 18.5.1930, huismeester, zn. van Hendrik de Vries en Henderika Visser.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik de Vries, geb. Eindhoven 31.8.1956.
 2. Willem de Vries, geb. Eindhoven 4.7.1958.

 

Xh. Jan Bots, (zn. van IXl), geb. 's-Gravenhage 20.5.1932, tr. East Kildonan (Canada) 20.2.1954 Alida Elisabeth Berk, geb. Leidschendam 5.2.1932, dr. van Wilhelmus Petrus Berk en Maria van der Werf.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Willem Bots, geb. Edmonton (Canada) 23.2.1955, volgt XIc.
 2. Alice Elisabeth Bots, geb. 's-Gravenhage 7.12.1956, volgt XId.
 3. Marvin Richard Bots, geb. Edmonton (Canada) 17.2.1959, volgt XIe.

 

Xi. Henderika Froukje Bots, (dr. van IXl), geb. 's-Gravenhage 13.6.1934, sociaal werkster, tr.(1) Edmonton (Canada) 21.12.1963 Emil Schubert, geb. Zseget (Hongarije), ingenieur.
Uit dit huwelijk:
 1. Sonja Christina Schubert, geb. Edmonton (Canada) 25.9.1964.
 2. Vivian Andrea Schubert, geb. Edmonton (Canada) 30.11.1965.

Henderika Froukje Bots, tr.(2) Edmonton (Canada) 14.11.1985 James Baribeault, electriciën, zn. van Joan Marie Baribeault en Desange Fillion.

 

Xj. Aaltje Bots, (dr. van IXl), geb. 's-Gravenhage 20.11.1935, tr.(burg.stand) Vlissingen 24.7.1958 Jacob Kloet, geb. Duivendijke 13.6.1934, kraanmachinist, zn. van Johannes Kloet en Maatje van de Panne.
Uit dit huwelijk:
 1. Marjolijn Johanna Kloet, geb. Vlissingen 24.9.1959.
 2. Miranda Geertruida Kloet, geb. Vlissingen 14.3.1962.

 

Xk. Willem Bots, (zn. van IXl), geb. 's-Gravenhage 27.1.1937, timmerman, tr.(burg.stand) Amersfoort 1.9.1960 Wijmpje Aaltje Johanna Bannink, geb. Utrecht 18.5.1938, dr. van Piet Bannink en Wijmpje van de Hoorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Carla Johanna Bots, geb. Vlissingen 25.3.1962, volgt XIf.
 2. Ingrid Bots, geb. Vlissingen 19.10.1964, secretaresse, tr. Stuart Mitchell Reid.

 

Xl. Hendrikus Willem Bots, (zn. van IXl), geb. 's-Gravenhage 16.12.1937, technisch bedrijfsleider, overl. Utrecht 7.11.2016 tr. (burg.stand) Hillegersberg 15.2.1971 Johanna Maria Cornelia Tol, geb. Rotterdam 9.5.1947, overl. Nijmegen 1.2.2006, dr. van Dirk Tol en Cornelia Neeltje Breugem.
Uit dit huwelijk:
 1. Corina Alinda Johanna Bots, geb. Capelle aan den IJssel 22.9.1972, volgt XIf'.
 2. Wilco Dirk Hendrikus Bots, geb. Papendrecht 14.5.1974, volgt XIf''.

 

Xm. Jannes Bots, (zn. van IXl), geb. 's-Gravenhage 6.10.1941, business man, tr. Edmonton (Canada) 5.4.1969 Iola Lillian Brooks, retail business, dr. van Reginald George Brooks en Lois Lillian Fisher.
Uit dit huwelijk:
 1. Jason James Bots, geb. Edmonton (Canada) 17.10.1971.
 2. Lisa Lillian Bots, geb. Edmonton (Canada) 25.4.1975.

 

Xn. Louwina Bots, (dr. van IXl), geb. 's-Gravenhage 21.9.1943, kinderverzorgster, tr. Edmonton (Canada) 18.3.1967 Frank Martens, geb. Enschede 25.2.1945, vrachtwagenchauffeur, zn. van Harm Martens en Gepke Engelager.
Uit dit huwelijk:
 1. Irene Martens, geb. Edmonton (Canada) 15.1.1968.
 2. Michelle Martens, geb. Edmonton (Canada) 21.11.1969.
 3. Lorne Martens, geb. Chilliwack (Canada) 17.3.1972.

 

Xo. Maria Bots, (dr. van IXl), geb. 's-Gravenhage 30.1.1945, tr.(burg.stand) 's-Gravenhage 26.2.1965 Keimpe Corporaal, geb. Odoorn 2.1.1932, predikant, zn. van Geert Corporaal en Femmechien de Jong.
Uit dit huwelijk:
 1. Ronald Geert Corporaal, geb. Veendam 12.9.1967.
 2. Harrij Willem Corporaal, geb. Veendam 27.1.1970.
 3. Arjen Bart Corporaal, geb. Leeuwarden 19.6.1976.

 

Xp. Eilko Anno Bots, (zn. van IXm), geb. Wedde 9.5.1932, landbouwtechnikus, overl. Vlagtwedde 24.10.2007, tr.(burg.stand) Wedde 9.9.1959 Jantje Timmer, geb. Wedde 14.5.1935, dr. van Jan Timmer en Katrina Derkina Holtkamp.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Bots, geb. Vlagtwedde 7.3.1960, volgt XIf'''.
 2. Katrina Geertje Bots, geb. Emmen 6.7.1966, volgt XIf''''.

 

Xq. Hinderk Fokko Bots, (zn. van IXm), geb. Wedde 11.8.1938, techn. ambt. plantsoenen, tr.(burg.stand) Wedde 20.12.1963 Antje Pietertje Haaijer, geb. Oude Pekela 23.8.1940, dr. van Eildert Haaijer en Hindertje Boels.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Eildert Bots, geb. Vlagtwedde 31.12.1964, volgt XIf*.
 2. Eildert Hinderk Bots, geb. Enschede 5.1.1967, volgt XIf**.

 

Xr. Tallie Jodoka Bots, (dr. van IXn), geb. Wedde 1.9.1943, tr. (burg.stand) Bellinwolde 1.9.1965 Wolter Kornelius Goosen Groenendal, geb. Haren 26.3.1941, regiocoordinator, zn. van Walraad Goosen Groenendal en Hinderkien Koning.
Uit dit huwelijk:
 1. Hilga Henriette Groenendal, geb. Groningen 15.2.1966.
 2. Walraad Hiske Goosen Groenendal, geb. Haren 16.7.1968.

 

Xr*. Hillechien Jodoka Bots, (dr. van IXo, geb. Winschoten 1.9.1953, directiesecretaresse, tr.(burg.stand) Groningen 4.101.1995 Hendrik Petrus Diephuis, geb. Baflo 18.11.1948, technisch commercieel adviseur,, zn. van Jacobus Bernard Diephuis en Hieke Swaagman.
Uit dit huwelijk:
 1. Frank Bernard John Diephuis, geb. Groningen 9.12.1995.

 

Xr’. Hendrik Jan Bots, (zn. Van IXo), geb. Winschoten 21.5.1956, akkerbouwer, tr.(burg.stand) Bellingwolde 11.9.1997 Harmke Maria Arnoldus, geb. Winschoten 24.5.1965, ambtenaar, dr. van Hinderikus Arnoldus en Antje Jansen.
Uit dit huwelijk:
 1. Esther Annelie Bots, geb. Winschoten 21.12.1998.
 2. Manon Janiek, geb. Winschoten 14.11.2000.

 

Xs. Hendrik Bots, (zn. van IXq), geb. Wedde 23.6.1950, bankemployé, tr.(burg.stand)(1) Bellingwedde 29.12.1977 Grietje Anna Korvemaker, geb. Wedde 10.12.1952, modinette, overl. Bellingwedde 13.6.1986, dr. van Berend Jakob Korvemaker en Ettje Leentje Dekker.
Uit dit huwelijk:
 1. Addo Hinderk Bots, geb. Wedde 28.5.1981, volgt XIf***.

Hendrik Bots, tr.(burg.stand)(2) Bellingwolde 21.5.1992 Sina Aleid Kramer, geb. Onstwedde 24.9.1961, bankemployé, dr. van Bernard Hermann Kramer en Anna Catharina Scholtens.
Uit dit huwelijk:

 1. David Bots, geb. Winschoten 17.5.1994.
 2. Miranda Bots, geb. Winschoten 26.10.1995.

 

Xt. Maria Jodoka Bots, (dr. van IXq), geb. Wedde 28.6.1954, gezinsverzorgster, tr.(burg.stand) Bellingwolde 22.4.1977 Michiel Mans, geb. Veendam 26.12.1949, maatschappelijk werkster, zn. van Dirk Jan Mans en Afien Drenth.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje Enrike Mans, geb. Groningen 28.10.1980.
 2. Ieke Afien Mans, geb. Groningen 16.11.1982.

 

Xu. Jodoka Berendina Bots, (dr. van IXq), geb. Winschoten 2.1.1956, tr.(burg.stand) Bellingwolde 10.12.1986 Dirk Kruise, geb. Blijham 28.6.1954, projectbegeleider PTT, zn. van Frederik Kruise en Aaltje Klinkenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Frits Kruise, geb. Blijham 5.8.1987.
 2. Kirsten Sharon Kruise, geb. Winschoten 25.7.1990.

 

Xu'. Berend Johannes Bots, (zn. van IXq), geb. Winschoten 111.9.1958, tr.(burg.stand) Groningen 18.12.1985 Gezina Alina van Hemmen, geb. Groningen 25.9.1959, lerares basisonderwijs, dr. van Freerk van hemmen en Trientje Dolfijn.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Bots, geb. Santafé de Bogotá (Colombia) 6.6.1993.
 2. Marcela Bots.

 

Xu*. Hiske Bots, (zn. van IXq), geb. Wedde 22.1.1964, landbouwer,tr.(burg.stand) Slochteren 22.11.1991 Jeanette Kaldijk, geb. Winschoten 25.2.1965, bejaardenverzorgster, dr. van Jan Jacob Kaldijk en Meta Heio.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hiske Bots, geb. Winschoten 27.1.1994, overl. Groningen 17.1.2002.
 2. Sven Jacob Bots, geb. Winschoten 15.4.1997.

 

Xv. Harm Jurjen Bots, (zn. van IXr), geb. Oude Pekela 9.8.1939, tr.(burg.stand) Winschoten 7.7.1967 Tally Jonker, geb. Winschoten 22.8.1944, dr. van Koenraad Jonker en Telina Willemina Weeke.
Uit dit huwelijk:
 1. Telina Christina Bots, geb. Winschoten 21.2.1969.
 2. Wubbe Frederik Bots, geb. Winschoten 14.5.1973.

 

Xw. Anton Frans Bots, (zn. van IXs), geb. Winschoten 6.2.1943, technisch adviseur, tr.(burg.stand) Onstwedde 1.10.1965 Assina Lutjeboer, geb. Onstwedde 26.9.1943, gezinsverzorgster, dr. van Eltje Lutjeboer en Elsiena Haan.
Uit dit huwelijk:
 1. Hinderikus Elze Bots, geb. Winschoten 18.10.1966, overl. Winschoten 27.3.1999.
 2. Elsiena Eltje Bots, geb. Winschoten 3.9.1968, volgt XIg.

 

Xw'. Grietje Bots, (dr. van IXs), geb. Onstwedde 18.11.1946, overl. Scheemda 7.11.1999, tr.(burg.stand) Onstwedde 10.5.1968 Johannes Petrusma.
Uit dit huwelijk:
 1. John Petrusma.
 2. Richard Petrusma, geb. Winschoten 10.11.1973.

 

Xw''. Frans Aike Bots, (zn. van IXs), geb. Onstwedde 3.6.1952, tr.(burg.stand) Anna Catharina Trijntje Dammer, geb. ca. 6.12.1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Paula Bots, geb. 19.5.1977, tr. André Kinzer, geb. 4.6.1973.

 

Xw*. Grietje Bots, (dr. van IXt), geb. Onstwedde 8.11.1960, tr.(burg.stand) Wedde 18.9.1981 Albert Wind, geb. Winschoten 2.9.1959, zn. van Hendrik Wind en Albertje Wubs (=VIIIv2).
Uit dit huwelijk:
 1. Marcel Wind.
 2. Pascal Wind.

 

Xx. Harm Bots, (zn. van IXw), geb. Onstwedde 26.12.1949, huismeester, tr.(burg.stand) Voorst 28.5.1971 Frederika Johanna Harmpje Everts, geb. Voorst 30.11.1948, dr. van Alex Everts en Dina Wielink.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Alexander Bots, geb. Deventer 11.11.1971, overl. Enschede 14.12.1985.

 

Xy. Abel Bots, (zn. van IXw), geb. Deventer 20.3.1955, leermeester metselen, overl. Deventer 30.1.2015, tr.(burg.stand) Deventer 14.12.1973, gesch. Deventer 25.3.1986 Annette Helene Caroline Wakkermans, geb. Deventer 23.5.1957, dr. van Hendrik Marinus Wakkermans en Wilhelmina Jacoba Blok.
Uit dit huwelijk:
 1. Michael Geert Marinus Bots, geb. Deventer 5.5.1974.
 2. Jeroen Alexsander Edwin Bots, geb. Deventer 20.7.1976.
 3. Michel Denis Wesley Bots, geb. Deventer 18.5.1978.
 4. Wilhelmina Jantina Sabine Bots, geb. Deventer 13.12.1979.

 

Xz. Fennechiena Bots, (zn. van IXw), geb. Deventer 3.6.1957, tr.(burg.stand) Voorst 7.5.1976 Jan Lugtenberg, geb. Terwolde 11.10.1950, boekhouder, zn. van Jan Lugtenberg en Adriana Gerhardina Koldeweijn.
Uit dit huwelijk:
 1. Nanda Lugtenberg, geb. Deventer 13.3.1978.
 2. Remi Lugtenberg, geb. Deventer 31.8.1980.

GENERATIE XI

terug

XIa. Hendrik Bots, (zn. van Xc), geb. Odoorn 23.11.1930, overl. Emmen 1.9.2018, tr.(burg.stand) Bellingwolde 31.7.1962 Antje Pietertje de Groot, geb. Bellingwolde 21.9.1934, overl. Vlagtwedde 19.3.2015, dr. van Jan Karsien de Groot en Karsientje Tuin.
Uit dit huwelijk:
 1. Karsientje Bots, geb. Ter Apel 21.9.1964, volgt XIIa.
 2. Anita Bots, geb. Ter Apel 14.4.1970, administratief medewerkster, tr.(burg.st.) Vlagtwedde 21.12.1993 Abraham Hulzebos, geb. Ter Apel 2.4.1964, inkoper, zn. van Frederik Hulzebos en Roelfina Kranenborg.

 

XIb. Roelof Bots, (zn. van Xc), geb. Odoorn 10.6.1934, personeelsconsulent, tr.(burg.stand)(1) Groningen 13.5.1960 Jeichina Geertruida Thomas, geb. Groningen 23.10.1939, bejaardenverzorgster, overl. IJmuiden 2.6.2000, dr. van Jan Thomas en Jeichina Geertruida Kuipers. Gescheiden Groningen 19.9.1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Jan Bots, geb. Groningen 4.11.1960, ondernemer computerbranch
 2. Jeichina Geertruida Elsjen Bots, geb. Groningen 20.9.1963, volgt XIIb .

Roelof Bots, tr.(burg.stand)(2) Gramsbergen 11.12.1981 Jakobje Spiegelaar, geb. Emmen 14.6.1932, werkleidster, dr. van Jan Spiegelaar en Goitske Hoff.

 

XIc. Jan Willem Bots, (zn. van Xh), geb. Edmonton (Canada) 23.2.1955, cabinetmaker, tr.(burg.stand) Calgary (Canada) 7.4.1979 Fay Selma Mattern, geb. Calgary (Canada) 21.12.1955, personnel administrator, dr. van Peter Francis Mattern en Rose Marie Hagel.
Uit dit huwelijk:
 1. Stephan Peter Bots, geb. 's-Gravenhage 24.4.1986.
 2. Jeffrey Jan Bots, geb. Calgary (Canada) 7.1.1988.
 3. Alicia Lynn Bots, geb. Calgary (Canada) 12.12.1989.

 

XId. Alice Elisabeth Bots, (dr. van Xh), geb. 's-Gravenhage 7.12.1956, C.M.A.-Accountant, tr.(burg.stand) St. Albert (Canada) 2.7.1977 Joseph Leon Maurice Bouchard, geb. Lachine (Canada) 20.3.1955, computer technician, zn. van Joseph Bouchard en Rita Petersen.
Uit dit huwelijk:
 1. Rachel Elisabeth Bouchard, geb. Edmonton (Canada) 6.1.1979.

 

XIe. Marvin Richard Bots, (zn. van Xh), geb. Edmonton (Canada) 17.2.1959, electrician, tr.(burg.stand) Ballina (Australië) 25.4.1987 Roxanne Gail Bond, geb. Sale (Australië) 9.4.1964, travel consultant, dr. van Geoffrey Charles Bond en Esma Deuter Quirk.
Uit dit huwelijk:
 1. Lindsay Richard Bots, geb. Scarborough (Canada) 6.11.1988.
 2. Andrew John Bots, geb. Edmonton (Canada) 10.7.1991.

 

XIf. Carla Johanna Bots, (dr. van Xk), geb. Vlissingen 25.3.1962, studente, tr.(burg.stand) Edmonton (Canada) 17.8.1986 William Robert Ross, geb. Goderich (Canada) 31.12.1958, fabrieksarbeider, zn. van William James Ross en Leona May Schmidt.
Uit dit huwelijk:
 1. Tiffany Crystal Ross, geb. Edmonton (Canada) 30.11.1986.
 2. NN Ross, geb. London (Canada) ca. 12.1992.

 

XIf'. Corina Alinda Johanna Bots, (dr. van Xl), geb. Capelle aan den IJssel 22.9.1972, organisatie adviseur, tr.(burg.stand) Steven Anton Hubeek, geb. Voorburg 26.5.1973, organisatie adviseur, zn. van Joost F. Hubeek en J. Vredenduin.
Uit dit huwelijk:
 1. Siebe Anne Merijn Hubeek, geb. Leiden 23.4.2006.

 

XIf''. Wilco Dirk Hendrikus Bots, (zn. van Xl), geb. Papendrecht 14.5.1974, metaalbewerker, tr.(burg.stand) Boxmeer 2.1999 Judith de Burger, geb. Hulst 1.4.1972, dr. van Ber de Burger en Wil Janssen Lok.
Uit dit huwelijk:
 1. Bram Bots, geb. Boxmeer 15.5.1999.
 2. Sanne Bots, geb. Oeffelt 19.1.2001.
Wilco Bots en Louise Catharine Gertrude Hoenselaar, geb. Nijmegen 16.8.1972, jurist, dr. van Gunther Hoenselaar en Suze Meeuwissen.
Hieruit:
 1. Marike Aimée Bots, geb. Nijmegen 15.6.2006.

 

XIf'''. Albert Bots, (zn. van Xp), geb. Vlagtwedde 7.3.1960, economisch adviseur, tr.(burg.stand) Geertje Gerbentje Bosch, geb. Drachten 6.10.1963, adviseur adm. organisatie, dr. van Lieuwe Bosch en Johanna Wagenaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Bots.
 2. Gerben Bots.
 3. Menno Bots

 

XIf''''. Katrina Geertje Bots, (dr. van Xp), geb. Emmen 6.7.1966, diëtiste, tr.(burg.stand) Alphen aan den Rijn 8.5.1991 Heino Blaauw, geb. Haren 29.1.1964, technisch commercieel medewerker, zn. van Dirk Blaauw en Maria Antje Bolt.
Uit dit huwelijk:
 1. Erik Blaauw.
 2. Riejanne Blaauw.
 3. Niko Blaauw

 

XIf*. Albert Eildert Bots, (zn. van Xq), geb. Vlagtwedde 31.12.1964, bedrijfsleider, tr.(burg.stand) Zuidlaren 5.7.2002 Meerjan Timmer, geb. Assen 24.4.1977, bejaardenverzorgster, dr. van Jan Timmer en Jantje Meertens.
Uit dit huwelijk:
 1. Wendy Bots, geb. Groningen 23.8.2001.
 2. Aron Bots, geb. Annen 7.9.2004.

 

XIf**. Eildert Hinderk Bots, (zn. van Xq), geb. Enschede 5.1.1967, gemeenteambtenaar, tr.(burg. stand) Assen 7.8.1992 Hendrikje Kuiper, geb. Assen 19.8.1959, dr. van Willem Kuiper en Boelina Boelens.
Uit dit huwelijk:
 1. Dennis Bots, geb. Assen 7.11.1992.
 2. Stefan Bots, geb. Assen 7.11.1992.

 

 

XIf***. Addo Hinderk Bots, (zn. van Xs), geb. Wedde 28.5.1981, werkvoorbereider elektro, tr.(burg. stand) Wedde 7.7.2007 Margreet Christien Annemiek Houwen, geb. Winschoten 22.4.1982, bankmedewerkster, dr. van Jan Boelo Houwen en G. Bouwman.
Uit dit huwelijk:
 1. Jordi Addo Bots, geb. Winschoten 6.10.2008.
 2. Rosanne Margriet Bots, geb. Oldambt 21.6.2012, overl. Olsambt 21.6.2012.
 3. Rosalie Grianne Bots, geb. Groningen 21.4.2015.

 

XIg. Elsiena Eltje Bots, (dr. van Xw), geb. Winschoten 3.9.1968 en (1) Hendrie Jager.
Uit deze relatie:
 1. Mandy Jager, geb. 8.1.1990.
 2. Chelsey Jager, geb. 30.3.1992.

Elsiena Eltje Bots en (2) Hendrik Tijtje Schoonhoven.

Elsiena Eltje Bots en (3) Henry Fischer.
Uit deze relatie:

 1. ...... Fischer, geb. ca. 1998.

GENERATIE XII

terug

XIIa. Karsientje Bots, (dr. van XIa), geb. Ter Apel 21.9.1964, administratief medewerkster, tr. (burg.stand) Odoorn 22.12.1988 Jan Kroeze, geb. Odoorn 24.3.1961, chemisch ingenieur, zn. van Albert Kroeze en Anna Margaretha Arends.
Uit dit huwelijk:
 1. Birgit Kroeze, geb. Stadskanaal 23.1.1999.
 2. Celine Kroeze, geb. Stadskanaal 21.1.2001.

 

XIIb. Jeichina Geertruida Elsjen Bots, (dr. van XIb), geb. Groningen 20.9.1963, account manager, tr. (burg.stand) Aruba 16.10.1992 Siegfried Joachim Jansen, geb. Aruba, econoom, zn. van Gerhard Willem Jansen en Irene Mathilda Dreischor.
Uit dit huwelijk:
 1. Daniel Christoffer Sebastiaan Jansen, geb. Aruba 16.4.2001.
 2. Nadia Samantha Aileen Jansen, geb. Aruba 28.4.2003.